Nazwa usługi

Przyjmowanie opinii i uzgodnień do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Odbiorca usługi

Podmioty upoważnione na podstawie ustaw odrębnych oraz każdy zainteresowany.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap


Wymagane dokumenty

Nie dotyczy.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Brak.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Ustalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, który określa zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.) oraz art. 12 i art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

tel. (22) 518 49 00

fax. (22) 518 49 02

e-mail: biuro@mbpr.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 97580
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 10:03:00