Nazwa usługi

Grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego


Odbiorca usługi

Osoby zainteresowane programami UE oraz regionalną polityką wspierania innowacyjności, wnioskodawcy, beneficjenci.


Miejsce składania

Deklaracja uczestnictwa stanowi załącznik do karty usługi; wypełnione i zeskanowane deklaracje należy przesyłać pod wskazany adres (sprawę prowadzi).


Wymagane dokumenty

Poprawnie wypełniona deklaracja uczestnictwa.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO,
 4. w celu organizacji oraz funkcjonowania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego na podstawie przepisu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913);
 5. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 6. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 7. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania dotyczy następujących przypadków:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Na bieżąco.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

Uchwała Nr 1374/386/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2014 r., uchwała Nr 72/3/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2014 r.


Sprawę prowadzi

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Wydział  Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Adres: al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
 piotr.dylewski@mazovia.pl; malgorzata.bialczak@mazovia.pl
tel. (22) 59-79-952, tel. (22) 59 -79 -794


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 621242
Autor: Olga Klimaszewska
Data publikacji: 2020-08-28 13:52:00