Nazwa usługi

Udzielanie pożyczki przedsiębiorcom w przypadku wystąpienia powodzi.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami powodzi.


Miejsce składania

  • osobiście w siedzibie Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Leszno 21,  01-199 Warszawa,  w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres:  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;
  • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Elektronicznego Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza WUP w Warszawie


Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca składa:
 wniosek powodziowy  (wzór wniosku - https://wupwarszawa.praca.gov.pl/)

  1. wykaz zbiorczy powodziowy (wzór wykazu - https://wupwarszawa.praca.gov.pl/)

Przedsiębiorcy, których siedziba znajduje sie na terytorium województwa mazowieckiego, z terenów dotkniętych powodziami,  którzy na ich skutek przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności lub znacznie ograniczyli jej prowadzenie, w oparciu o ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385) mogą otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieoprocentowaną pożyczkę jeśli zabraknie im środków na wypłatę wynagrodzenia przysługującego za:

  1. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy związanej z faktyczną niemożnością świadczenia pracy w związku z powodzią przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych.
  2. czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią.
  3. wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej lub przywrócenie prowadzenia prze pracodawcę działalności gospodarczej.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Przedsiębiorcy, których siedziba znajduje sie na terytorium województwa mazowieckiego, z terenów dotkniętych powodziami, którzy na ich skutek przejściowo zaprzestali prowadzenia działalności lub znacznie ograniczyli jej prowadzenie, w oparciu o ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385 z późn. zm.) mogą otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nieoprocentowaną pożyczkę jeśli zabraknie im środków na wypłatę wynagrodzenia przysługującego za:

  1. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy związanej z faktyczną niemożnością świadczenia pracy w związku z powodzią przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych.
  2. czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią.
  3. wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej lub przywrócenie prowadzenia prze pracodawcę działalności gospodarczej.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wniosek spełniający wymogi  formalne rozpatruje się w terminie 7 dni od daty  złożenia wniosku.


Sposób odwołania

Brak.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1385)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie (Dz. U. z 2011 r. Nr 262, poz. 156)


Sprawę prowadzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

01-199 Warszawa, ul. Leszno 21

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

tel. (22) 571 73 00
      (22) 632-33-64
fax.(22) 632-85-34

www.wup.mazowsze.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WUP w Warszawie


Licznik wyświetleń: 171043
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 09:10:00