Nazwa usługi

Wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.


Odbiorca usługi

Niewypłacalni pracodawcy oraz pracownicy niewypłacalnych pracodawców.


Miejsce składania

  • osobiście w siedzibie Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;
  • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Elektronicznego Urzędu Podawczego: Elektroniczna Skrzynka Podawcza WUP w Warszawie


Wymagane dokumenty

A. Pracodawca składa:

I. w trybie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256)

1) wykaz zbiorczy lub wykaz uzupełniający (wzory wykazów - wupwarszawa.praca.gov.pl),
2) dokumenty określone w § 3 Rozporządzenia MPiPS z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. Nr 278, poz. 1635 z 2011 r.)

II. w trybie art. 14 a w/w ustawy

1) wniosek zaliczkowy (wzór wniosku - wupwarszawa.praca.gov.pl),
2) wykaz zbiorczy zaliczkowy (wzór wykazu - wupwarszawa.praca.gov.pl),
3) dokumenty określone w § 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP (Dz. U. z 2011 r. Nr 261, poz. 1560 z późn.zm.)

B.  Pracownik składa:

1) wniosek indywidualny wraz z oświadczeniem (wzory – wupwarszawa.praca.gov.pl),
2) dowody uzasadniające skorzystanie przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie, takie jak:

• świadectwo pracy,
• w szczególnych przypadkach umowa o pracę,
• zaświadczenie od pracodawcy o niewypłaconych świadczeniach lub prawomocne orzeczenie sądu zasądzające niezaspokojone roszczenia pracownicze

W przypadku prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego:

• postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności
• w szczególnych przypadkach pozew przeciwko pracodawcy

3) dokumenty potwierdzające śmierć pracownika oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest członek rodziny zmarłego pracownika


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie obsługuje pracowników niewypłacalnych pracodawców, których siedziba znajduje się na terytorium województwa mazowieckiego.

Wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginałach lub w uwierzytelnionych kopiach. Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dany dokument lub poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza czy pełnomocnika w sprawie będącego radcą prawnym lub adwokatem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów może dokonać również na żądanie strony upoważniony pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, po przedstawieniu przez stronę oryginału do wglądu.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski i wykazy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki (art. 35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1256)
  • Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 674)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 278, poz. 1635)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1718)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa
tel. (22) 571 73 00
fax.(22) 571 73 01
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WUP w Warszawie


Licznik wyświetleń: 129263
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-17 08:40:00