Nazwa usługi

Przyznanie prawa do zasiłku osobom bezrobotnym na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Odbiorca usługi

Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy za granicą przebytych w krajach UE/EOG i Szwajcarii.


Miejsce składania

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów podczas rejestracji w powiatowym urzędzie pracy  wymagane dokumenty należy złożyć:

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.

Kancelarie WUP i Filii przyjmują ww. dokumenty, ale nie dokonują ich weryfikacji.
Weryfikacji dokumentów dokonuje wydział merytoryczny tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i oryginały odsyła do osoby je składającej.

Osoby zainteresowane osobistym przedłożeniem oryginałów dokumentów do wglądu zobowiązane są do zgłoszenia się z wymaganymi dokumentami do wydziału merytorycznego WUP/Filii tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Oryginały dokumentów po weryfikacji są wówczas bezpośrednio zwracane osobie składającej.

Celem weryfikacji dokumenty należy składać w godz. 8.00 – 15.00.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w wymienionych niżej powiatach, ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych
z zaliczeniem okresów pracy za granicą w krajach UE/ EOG i Szwajcarii składają dokumenty do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14, parter – kancelaria Urzędu, e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Ciołka 10 a, pokoje 305, 313 i 315, III piętro – wydział merytoryczny, tel. 22 532 22 22, 22 532 22 25, 22 532 22 07, 22 532 22 05, fax.22 532 22 07, powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

  ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, pokój nr 20, II piętro - kancelaria Filii, e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 01, parter - wydział merytoryczny, tel. 23 673 07 34, fax. 23 673 07 32, powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

  ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27, I piętro – kancelaria Filii, e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 4, parter - wydział merytoryczny, tel. 29 760 30 70, fax. 29 760 52 48, powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

  ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, ul. Kolegialna 19,  09-402 Płock, pokój nr 108, I piętro – kancelaria Filii, e-mail: plock@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 13, 14, parter - wydział merytoryczny, tel. 24 264 03 75/76 wew. 229 lub 240, fax. 24 263 03 75/76, powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

  ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój nr 205, I piętro – kancelaria Filii, e-mail: radom@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 112, 113, parter - wydział merytoryczny, tel. 48 368 97 24, 48 368 97 25, 48 368 97 20, fax. 48 368 97 01, powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

  ·  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój nr 204, II piętro – kancelaria Filii, e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 211, II piętro - wydział merytoryczny, tel. 25 644 61 23 wew. 311, fax. 25 632 73 18, powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Wymagane dokumenty

 • dokument przenośny PD U1 (oryginał do wglądu) wydany przez właściwą instytucję zagraniczną potwierdzający okresy zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebyte za granicą;
 • w przypadku braku dokumentu PD U1 należy wypełnić i złożyć formularz Informacja służąca ustaleniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii wraz z kserokopią innych niż dokument PD U1 dokumentów potwierdzających te okresy (np.: świadectwa pracy, umowy o pracę, odcinki wypłat, numer ubezpieczenia);
 • w przypadku ostatniego zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek za granicą należy wypełnić i złożyć Oświadczenie o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Osoby ubiegające się w Polsce o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii powinny:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy (pup) właściwym ze względu na miejsce zameldowania, rejestracja w pup stanowi wniosek o przyznanie prawa do zasiłku,
 • podczas rejestracji w pup zgłosić okresy zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebyte za granicą.

Ponadto podczas rejestracji w pup osoby mogą złożyć:

 • dokument przenośny PD U1 wystawiony przez właściwą instytucję zagraniczną, potwierdzający okresy zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebyte za granicą;
 • lub w przypadku braku dokumentu PD U1 wypełniony formularz: Informacja służąca ustaleniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii wraz z kserokopią innych niż dokument PD U1 dokumentów potwierdzających te okresy (np.: świadectwa pracy, umowy o pracę, odcinki wypłat, numer ubezpieczenia);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą w przypadku ostatniego zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek za granicą.

Formularze: Informacja służąca ustaleniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii oraz Oświadczenie o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą zamieszczone są  poniżej w plikach do pobrania  oraz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: wupwarszawa.praca.gov.pl

Powiatowe urzędy pracy nie udostępniają tych formularzy, jak również nie udzielają wyjaśnień
w tym zakresie.

Po dokonanej rejestracji pup przesyła złożone dokumenty do właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby wojewódzkiego urzędu pracy (wup) celem rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii. Właściwym dla osób zameldowanych na terenie województwa mazowieckiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego Filie w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

W przypadku nieprzedłożenia podczas rejestracji w pup dokumentów:

 • PD U1 lub Informacji służącej ustaleniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia/pracy na własny rachunek przebytych za granicą w krajach UE/EOG i Szwajcarii wraz z dokumentami potwierdzającymi te okresy,
 • wypełnionego Oświadczenia o miejscu zamieszkania podczas pracy za granicą wup wystąpi do osoby o ich uzupełnienie.

Zatrudnienie/ubezpieczenie lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przebyte w Polsce będzie rozpatrzone na podstawie danych przedłożonych podczas rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i zawartych w aplikacji centralnej udostępnionej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych państw UE/EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym dotyczących ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, prowadzenia korespondencji
w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej (RODO) w związku z:

 • art. 8 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1189),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299),
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) ( Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.),
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiatowym urzędom pracy, wojewódzkim urzędom pracy, sądom, instytucjom właściwym krajów UE/EOG i Szwajcarii, w których Pani/Pan posiada okresy zatrudnienia/ubezpieczenia lub pracy na własny rachunek. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez wojewódzki urząd pracy dokumentów dotyczących rejestracji osoby bezrobotnej zgłaszającej okresy zatrudnienia/ubezpieczenia/pracę na własny rachunek przebyte za granicą przesłanych przez powiatowy urząd pracy w sprawie przyznania prawa do zasiłku, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 129 § Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniesione za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji - odwołanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1189).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji - bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
pokój 305, piętro III
tel. 22 532 22 07
pokój 313 piętro III
tel. 22 532 22 25
pokój 315 piętro III
tel. 22 532 22 22
fax. 22 532 22 07
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 4 (parter)
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. 24 264 03 75/76
fax. 24 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. 48 368 97 24
      48 368 97 25
      48 368 97 20
fax. 48 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 632 73 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 146371
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:54:00