Nazwa usługi

Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES – kraje UE/EOG i Szwajcaria.


Odbiorca usługi

 • osoby, które poszukują pracy za granicą oraz informacji z zakresu warunków życia i pracy na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii,
 • pracodawcy z krajów UE/EOG i Szwajcarii.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii;

Osoby poszukujące pracy za granicą, na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii oraz pracodawcy poszukujący
pracowników z ww. krajów mogą składać swoje zapytania/pisma na kancelarie do odpowiednich siedzib tut.
Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, 01-2015 Warszawa, pokój nr 14, parter – kancelaria Urzędu, e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06- 400 Ciechanów, pokój nr 20, II piętro - kancelaria Filii, e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce,, ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27, I piętro - kancelaria Filii, e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
  ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock, pokój nr 108, I piętro - kancelaria Filii, e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu
  ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój nr 205, I piętro - kancelaria Filii, e-mail: radom@wup.mazowsze.pl
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
  ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój nr 204, II piętro - kancelaria Filii, e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Wymagane dokumenty

Korzystanie z usług EURES nie wymaga żadnych dokumentów.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach sieci EURES można uzyskać informacje m.in. o:

 • ofertach pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • możliwościach poszukiwania pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • warunkach życia i pracy na terenie krajów UE/EOG oraz Szwajcarii,
 • systemach zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych i podatkach w krajach UE/EOG i Szwajcarii,
 • możliwości przeprowadzenia rekrutacji dla pracodawców z Polski i krajów UE/EOG i Szwajcarii

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osoby poszukującej pracy w krajach UE/EOG i Szwajcarii w ramach sieci EURES

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy: wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez adres mailowy: iod@wup.mazowsze.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych z zakresu świadczenia międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z:

 • art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innymi, które zawarły umowę ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
 • § 28-34 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, które określa zasady pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia
  2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 – określające m.in. cele sieci EURES, obowiązki członków i partnerów EURES, w tym publicznych służb zatrudnienia.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane powiatowym urzędom pracy, doradcom EURES oraz pracodawcom z krajów UE/EOG i Szwajcarii, którzy złożyli ofertę pracy w ramach sieci EURES i są to podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z oferty pracy oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

Informacje o zbieranych danych osobowych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne i wynika z wyżej wymienionych aktów prawnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie pracy w ramach usługi sieci EURES.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z odbiorcą usługi.


Sposób odwołania

Osobom poszukującym pracy za granicą na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii oraz pracodawcom poszukującym pracowników z ww. krajów nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 667).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z dnia 22.04.2016 r.)


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
pokój 304a (piętro III)
tel. (22) 532 22 35/36
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl, m.tredota@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. (23) 673 07 34
fax. (23) 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl, a.sniegocki@wup.mazowsze.pl

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 1 (parter)
tel. (29) 760 30 70
fax. (29) 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl, d.mrozek@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 14 (parter)
tel. (24) 264 03 75/76
fax. (24) 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl, m.michalska@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 106 (parter)
tel. (48) 368 97 22
fax. (48) 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl, j.wojcieszek-lys@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. (25) 644 61 23 wew. 313
fax. (25) 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl, d.redo@wup.mazowsze.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 168856
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:51:00