Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów PD U2. Transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii.


Odbiorca usługi

Osoby, które posiadają prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce i transferują zasiłek z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie potwierdza prawo do transferu zasiłku osobom, które są zarejestrowane  jako osoby bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.

Kancelarie WUP i Filii przyjmują ww. wnioski, ale nie dokonują ich weryfikacji.
Weryfikacji wniosków dokonuje wydział merytoryczny tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w wymienionych niżej powiatach, ubiegające się o transfer zasiłku, składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój

nr 14, parter – kancelaria Urzędu
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Ciołka 10 a, pokoje 305, 313, 315 III piętro – wydział merytoryczny
tel. 22 532 22 22
      22 532 22 25
      22 532 22 07
      22 532 22 05
fax.22 532 22 07
powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, pokój nr 20, II piętro - kancelaria Filii

e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 01, parter - wydział merytoryczny
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27, I piętro – kancelaria Filii

e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 4, parter - wydział merytoryczny
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, ul. Kolegialna 19,  09-402 Płock, pokój

nr 108, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 13, 14, parter - wydział merytoryczny
tel. 24 264 03 75/76 wew. 229 lub 240
fax. 24 263 03 75/76
powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój

nr 205, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 112, 113, parter - wydział merytoryczny
tel. 48 368 97 24
      48 368 97 25
      48 368 97 20
fax. 48 368 97 01
powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój nr 204, II piętro – kancelaria Filii

e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 211, II piętro - wydział merytoryczny
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 644 79 18
powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentu PD U2. Transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii zamieszczony na stronie: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Dokument PD U2 zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego jest wydawany wyłącznie w postaci papierowej i do jego wydania nie mają zastosowania przepisy art. 217 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – tj. nie jest wydawany w wersji elektronicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Osoby składające wniosek o wydanie dokumentu PD U2 Transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych państw UE/EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym dotyczących wydawania dokumentu PD U2 Transfer zasiłku z Polski do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z:

 • art. 8 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1189),
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) ( Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiatowym urzędom pracy, wojewódzkim urzędom pracy, sądom, instytucjom właściwym krajów UE/EOG i Szwajcarii, do których Pani/Pan udaje się celem poszukiwania pracy. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Dokument PD U2 powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu PD U2 (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).


Sposób odwołania

Odmowa stwierdzenia zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Polsce dla bezrobotnego udającego się do innego kraju UE/EOG i Szwajcarii następuje w drodze decyzji. Zgodnie z art. 129 § Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniesione za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji - odwołanie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Warszawie lub odpowiedniej Filii.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2014 r., poz. 1189).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
pokój 305 (piętro III)
tel. 22 532 22 07
fax. 22 532 22 07
pokój 313 (piętro III)
tel. 22 532 22 25
pokój 315 (III piętro)
tel.22 532 22 22
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 4 (parter)
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. 24 264 03 75/76
fax. 24 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. 48 368 97 24
48 368 97 25
48 368 97 20
fax. 48 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 632 73 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 215452
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:46:00