Nazwa usługi

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Odbiorca usługi

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, parter, pok. 14, w godzinach: 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;


Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (dowodu osobistego/paszportu).
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w celu ustalenia właściwości urzędu.
 4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
  W 2021  r. opłata wynosi 84 zł, należy jej dokonać na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa  
  PKO BP 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475
  Tytułem: Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP”
 1. Dokumenty potwierdzające świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, tj.:
  1. kopie świadectw pracy,
  2. kopię umowy o pracę wraz z zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu, potwierdzającym stanowiska i okresy zatrudnienia,
  3. kopie umów cywilnoprawnych wraz z informacją pisemną zleceniodawcy o okresie realizacji umowy (np. zaświadczenie) lub zaświadczeniem z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  4. oświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) z numerem identyfikacji podatkowej (NIP),
  5. kopie decyzji urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności wraz z informacją o obszarach prowadzonej działalności (PKD), dacie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania działalności w przypadku, gdy działalność gospodarcza nie była zarejestrowana w CEIDG,
  6. oświadczenie o wpisie do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) z numerem w rejestrze przedsiębiorców w KRS.


Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W 2021 roku opłata wynosi 84 zł.


Numer konta

12 1020 1026 0000 1402 0232 3475


Uwagi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które:

 • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
 • lub których ostatnie miejsce wykonywania działalności, lub ostatnie miejsce zatrudnienia występowało na terenie woj. mazowieckiego w sytuacji, gdy osoba składająca wniosek zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (art. 217 § 3 KPA).


Sposób odwołania

Na odmowę wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia, przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 141 i 219 KPA) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego (zażalenie należy złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2265)


Sprawę prowadzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości

01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 304
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
tel. (22) 532 22 13/27
wupwarszawa.praca.gov.pl 


Linki

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zaswiadczenie-o-dzialalnosci-wykonywanej-na-terenie-rp

 


Licznik wyświetleń: 138299
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-03-09 08:18:00