Nazwa usługi

Wydawanie dokumentów PD U1 potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce.


Odbiorca usługi

Osoby, które ubiegają się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia w innych niż Polska krajach UE/EOG i Szwajcarii.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wydaje dokumenty PD U1 osobom:

 • posiadającym adres zameldowania na terenie województwa mazowieckiego,
 • obywatelom innych niż Polska krajów UE/EOG i Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy w Polsce był na terenie województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub w odpowiedniej Filii w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie lub odpowiedniej Filii.

Kancelarie WUP i Filii przyjmują ww. wnioski i dokumenty, ale nie dokonują ich weryfikacji.

Weryfikacji wniosków i dokumentów dokonuje wydział merytoryczny tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, który po dokonanej weryfikacji złożone oryginały dokumentów odsyła do osoby składającej wniosek.

Osoby zainteresowane osobistym przedłożeniem oryginałów dokumentów do wglądu zobowiązane są do zgłoszenia się z wnioskiem i wymaganymi dokumentami do wydziału merytorycznego WUP/Filii tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Oryginały dokumentów po weryfikacji są wówczas bezpośrednio zwracane osobie składającej.

Celem weryfikacji dokumenty należy składać w godz. 8.00 – 15.00.

Osoby ubiegające się o potwierdzenie okresów zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce w celu uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia w innych niż Polska krajach UE/EOG i Szwajcarii,

 • które posiadają adres zameldowania w wymienionych niżej powiatach;
 • są obywatelami innych niż Polska krajów UE/EOG i Szwajcarii, których ostatni adres zameldowania/zamieszkania podczas pracy miał miejsce w wymienionych niżej powiatach składają wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, pokój nr 14, parter – kancelaria Urzędu

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowe, ul. Ciołka 10 a, pokoje 305, 313 i 315  III piętro – wydział merytoryczny
tel. 22 532 22 22
      22 532 22 25
      22 532 22 07
      22 532 22 05
fax.22 532 22 07
powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, pokój nr 20, II piętro - kancelaria Filii
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 01, parter - wydział merytoryczny
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce ul. Poznańska 17, 07-400 Ostrołęka, pokój nr 27,I piętro kancelaria Filii
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 4, parter - wydział merytoryczny
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, ul. Kolegialna 19,  09-402 Płock, pokój nr 108, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 13, 14, parter - wydział merytoryczny
tel. 24 264 03 75/76 wew. 229 lub 240
fax. 24 263 03 75/76
powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom, pokój nr 205, I piętro – kancelaria Filii
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 112, 113, parter - wydział merytoryczny
tel. 48 368 97 24
      48 368 97 25
      48 368 97 20
fax. 48 368 97 01
powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, pokój
nr 204, II piętro – kancelaria Filii
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pokój nr 211, II piętro - wydział merytoryczny
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 632 73 18
powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce (zamieszczony na stronie: https://wupwarszawa.praca.gov.pl/)
 2. Osoby, które nie były zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub które nie przedkładały przy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia/ubezpieczenia lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce, o których potwierdzenie wnioskują, zobowiązane są dołączyć do wglądu oryginały następujących dokumentów (w zależności od formy i rodzaju zatrudnienia/ubezpieczenia):
  1. Świadectw pracy, a w przypadku pracy w niepełnym wymiarze etatu zaświadczenia od pracodawców lub z ZUS o wysokości wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
  2. Zaświadczeń od pracodawców o wykonaniu umów zlecenia wraz z podaną wysokością wynagrodzenia miesięcznego będącego podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
  3. Dokumentów potwierdzających okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS o wysokości podstawy, od której odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
  4. Dokumentów potwierdzających okresy innej pracy (np.: pracy nakładczej, pracy na podstawie umowy agencyjnej) zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z odpowiednimi zaświadczeniami.
  5. Dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (np. pobieranie zasiłku po ustaniu zatrudnienia: chorobowego, macierzyńskiego, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby) zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z odpowiednimi zaświadczeniami.
 3. Osoby, które były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy i przedkładały dokumenty potwierdzające zatrudnienie/ubezpieczenie lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przebyte na terenie Polski, o których potwierdzenie wnioskują, składają tylko wypełniony Wniosek. Dokument PD U1 będzie wystawiony na podstawie danych wprowadzonych przez powiatowe urzędy pracy i zawartych w aplikacji centralnej udostępnionej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. W przypadku żądania przez stronę zagraniczną wskazania w dokumencie  PD U1 informacji na temat uzyskanego dochodu z tytułu zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce osoby zobowiązane są dołączyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających uzyskany dochód (brutto lub netto) za dany okres w zależności od wymagań instytucji zagranicznej tj.:
 • w przypadku umowy o pracę - świadectwo pracy i zaświadczenie od pracodawcy  o wynagrodzeniu,
 • w przypadku umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu oraz o wykonaniu umowy,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – zaświadczenie z ZUS potwierdzające podstawę wymiaru składek  na ubezpieczenie społeczne  i Fundusz Pracy.
 1. Okresy odniesienia dotyczące dochodu liczone są od ustania ostatniego zatrudnienia/ubezpieczenia wstecz:

Austria, Hiszpania - ostatnie sześć miesięcy
Republika Czeska - ostatnie zatrudnienie
Estonia, Francja, Węgry, Niderlandy, Rumunia - ostatnie 12 miesięcy
Bułgaria - ostatnie 15 miesięcy
Niemcy, Słowacja - ostatnie 24 miesiące

 1. Wymagana informacja dotycząca rodzaju dochodu:

Austria, Belgia, Bułgaria, Węgry, Niderlandy - dochód brutto
Estonia, Francja, Rumunia, Słowacja - dochód brutto za każdy miesiąc (lub średnia miesięcznie)
Niemcy - dochód brutto za każdy miesiąc (lub średnia miesięcznie) i średnia liczba godzin tygodniowo
Republika Czeska - średnia miesięcznie netto


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Dokument PD U1 zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego jest wydawany wyłącznie w postaci papierowej i do jego wydania nie mają zastosowania przepisy art. 217 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tj. nie jest wydawany w wersji elektronicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Osoby składające wniosek o wydanie dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia/ ubezpieczenia w Polsce

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie pod numerem 22 578 44 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@wup.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych państw UE/EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym  dotyczących wydania dokumentu PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w Polsce, prowadzenia korespondencji w ww. zakresie oraz w celach archiwalnych.
 
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) – dalej RODO w związku z:

 • art. 8 ust 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482),
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz.1299),
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) ( Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.),
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Dane osobowe będą udostępniane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiatowym urzędom pracy, wojewódzkim urzędom pracy, sądom. Konieczne jest to do wykonania ustawowych zadań urzędu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ww. aktów prawnych.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usługi.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Dokument PD U1 powinien być wydany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu PD U1 (art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Odmowa wydania zaświadczenia (dokumentu PD U1) bądź zaświadczenia (dokumentu PD U1) o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia (dokumentu PD U1) następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie zgodnie z art. 141 i 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U z 2012 r. poz.1299).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 166 z 30 kwietnia 2004 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. L 284 z dnia 30 października 2009 r.).


Sprawę prowadzi

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

Zespół ds. Promocji Zatrudnienia i EURES
01-402 Warszawa ul. Ciołka 10 a,
pokój 305 (piętro III)
tel. 22 532 22 07
fax. 22 532 22 07
pokój 313 (piętro III)
tel. 22 532 22 25
pokój 315 (III piętro)
tel. 22 532 22 22
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl
wupwarszawa.praca.gov.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, pokój nr 01 (parter)
tel. 23 673 07 34
fax. 23 673 07 32
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Ostrołęce

07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, pokój nr 4 (parter)
tel. 29 760 30 70
fax. 29 760 52 48
e-mail: ostroleka@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, pokój nr 13/14 (parter)
tel. 24 264 03 75/76
fax. 24 264 03 75/76
e-mail: plock@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 2, pokój nr 112/113 (parter)
tel. 48 368 97 20/24/25
fax. 48 368 97 01
e-mail: radom@wup.mazowsze.pl

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, pokój nr 211 (II piętro)
tel. 25 644 61 23 wew. 311
fax. 25 632 79 18
e-mail: siedlce@wup.mazowsze.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 189448
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 15:28:00