Nazwa usługi

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).


Odbiorca usługi

Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.


Miejsce składania

  • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w godzinach 8-16;
  • za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;
  • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej poprzez stronę stor.praca.gov.pl.
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, parter, pok. 14


Wymagane dokumenty

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o wpis do RIS powinna złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wpis do RIS (wypełniony za pośrednictwem aplikacji na stronie www.stor.praca.gov.pl),
  2. kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną – tylko w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych).

Ważne informacje:

  • Spółki cywilne, powinny złożyć również kopię umowy spółki wraz z aneksami.
  • Wydruki z CEIDG oraz KRS powinny zawierać wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej (wg PKD symbole z grupy 85.5). Jeżeli dokument rejestracyjny nie zawiera tego zapisu, należy dokumentację uzupełnić o inny dokument zawierający zapis o prowadzeniu szkoleń (np. statut instytucji, uchwałę zarządu, umowę spółki).


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na adres siedziby głównej instytucji, a w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium RP, do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji.

W województwie mazowieckim wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są rozpatrywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Aktualność wpisu można sprawdzić na stronie www.stor.praca.gov.pl poprzez funkcję „Drukuj aktualny wpis do RIS”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wpis do RIS dokonywany jest bez zbędnej zwłoki [art. 35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)].

               


Sposób odwołania

Instytucji szkoleniowej ubiegającej się o wpis do RIS nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości

01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 308

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

tel. 22 532 22 28/32

wupwarszawa.praca.gov.pl


Linki

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris


Licznik wyświetleń: 187647
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-06-25 09:23:00