Nazwa usługi

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).


Odbiorca usługi

Instytucje szkoleniowe ubiegające się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych.


Miejsce składania

 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz w jego Filiach w godzinach 8-16;
 • za pośrednictwem poczty na adresy Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie oraz jego Filii;
 • drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej poprzez stronę stor.praca.gov.pl 

Instytucje szkoleniowe, które posiadają siedziby w niżej wymienionych powiatach powinny złożyć wniosek do odpowiedniej siedziby tut. Urzędu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16, parter, pok. 14

powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie – 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, II piętro, pok. 20

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce – 07-400 Ostrołęka, ul. Poznańska 17, I piętro, pok. 27

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, miasto Ostrołęka

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku – 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 108

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, miasto Płock

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu – 26-600 Radom, ul. Mokra 2, I piętro, pok. 205

powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach – 08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pok. 204

powiaty: łosicki, siedlecki, sokołowski, miasto Siedlce


Wymagane dokumenty

Instytucja szkoleniowa ubiegająca się o wpis do RIS powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do RIS (wypełniony za pośrednictwem aplikacji na stronie www.stor.praca.gov.pl),
 2. kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną – tylko w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (tj. CEIDG, KRS, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych).

Ważne informacje:

 • Spółki cywilne, powinny złożyć również kopię umowy spółki wraz z aneksami.
 • Wydruki z CEIDG oraz KRS powinny zawierać wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej (wg PKD symbole z grupy 85.5). Jeżeli dokument rejestracyjny nie zawiera tego zapisu, należy dokumentację uzupełnić o inny dokument zawierający zapis o prowadzeniu szkoleń (np. statut instytucji, uchwałę zarządu, umowę spółki).


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na adres siedziby głównej instytucji, a w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium RP, do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji.

W województwie mazowieckim wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są przyjmowane i sprawdzane pod względem formalnym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (WUP) oraz w Filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Zawiadomienie o wpisie do RIS wystawia WUP w Warszawie.

Aktualność wpisu można sprawdzić na stronie www.stor.praca.gov.pl poprzez funkcję „Drukuj aktualny wpis do RIS”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wpis do RIS dokonywany jest bez zbędnej zwłoki (art. 35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).


Sposób odwołania

Instytucji szkoleniowej ubiegającej się o wpis do RIS nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781).


Sprawę prowadzi

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zespół ds. Informacji Zawodowej i Przedsiębiorczości

01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10a, III piętro, pok. 308

e-mail: wup@wup.mazowsze.pl

tel. 22 532 22 28/32

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/


Linki

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris


Licznik wyświetleń: 173503
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-03-10 09:45:00