Nazwa usługi

Kategoryzacja obiektów hotelarskich na terenie Województwa Mazowieckiego

 1. przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i kategorii (promesa);
 2. zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii;
 3. potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do posiadanego rodzaju i kategorii;
 4. zmiana rodzaju i kategorii skategoryzowanego obiektu hotelarskiego;
 5. uchylenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju i kategorii oraz wykreślenie obiektu z ewidencji.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskiem o kategoryzację obiektu hotelarskiego na terenie województwa mazowieckiego.

 


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do wnioskowanego rodzaju i kategorii (promesy) dla obiektu hotelarskiego, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania i adres;
 2. nazwę obiektu, jeśli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 3. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu;
 4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii, o które ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu;
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

 

 1. Wniosek o zaszeregowanie, potwierdzenie zaszeregowania lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii powinien zawierać:
 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu dok rajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
 7. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 8. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.
Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 4. w przypadku obiektów zabytkowych – opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe, o ile zachodzi taka konieczność;
 5. dowód wniesienia opłaty za ocenę spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań i opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

 

 1. Formularz zgłoszenia informacji dotyczącej obiektu hotelarskiego powinien zawierać:
 1. oznaczenie przedsiębiorcy wraz z podaniem jego siedziby i adresu, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna miejsce zamieszkania, adres i telefon;
 2. nazwę obiektu, jeżeli usługi były świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 3. podanie adresu obiektu;
 4. wskazanie rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii jaką posiada;
 1. wskazanie przyczyny uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadanej kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 1. Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii:
 • 1500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,
 • 1000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,
 • 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną lub dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi,
 • 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych,
 • 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,
 • 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk,
 • 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.


Numer konta

Opłatę wnosi się na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

nr 56 1020 1097 0000 7902 0116 2833

tytułem: „nazwa obiektu hotelarskiego” kategoryzacja


Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

 

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentów budowlanych, potwierdzających spełnianie wymagań przeciwpożarowych lub sanitarnych dokonują:

 1. organ, który dany dokument sporządził,
 2. notariusz,
 3. występujący w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy będący adwokatem lub radcą prawnym,
 4. upoważniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Sposób odwołania

Odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166);
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji i Turystyki 
Wydział Turystyki
ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa
pok. 308 i 313 (III piętro), tel. 22 59 79 549, 22 59 79 524, 22 59 79 516, fax 22 59 79 502
e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 200036
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 11:00:00