Nazwa usługi

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  - elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  - skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  - za pośrednictwem formularza ePUAP: Formularz ePuap
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji (z dopiskiem na kopercie: dotyczy wykreślenia wpisu z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - Archiwum Zakładowe);
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00


Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Marszałek Województwa Mazowieckiego, prowadzący rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych wykreśla wpis:

 1. Z urzędu, w drodze decyzji (art. 51h ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) w przypadku:
  1. wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, o której mowa w art. 51ga ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w przypadku gdy:
   • przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 51c ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[1], niezgodne ze stanem faktycznym,
   • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem w wyznaczonym przez organ terminie,
   • organ prowadzący rejestr działalności regulowanej stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
  2. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;
  3. gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego;
  4. gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej (art. 51h ust. 1a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 2. Na wniosek przedsiębiorcy, a także po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy (art. 51h ust. 1b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) przekazuje się pisemną informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru.
 

[1] Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Wzór wniosku i oświadczenia znajduje się w załączniku do karty usług nr 13.1 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Opłaty

Wolne od opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  o którym mowa w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) w celu związanym z prowadzeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
 2. mogą być opublikowane na stronie internetowej województwa oraz udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji - dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i przedsiębiorca jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem żądania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
 4. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania

Wykreślenie z rejestru z urzędu następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wykreślenie z rejestru na wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy, następuje w formie pisma informującego o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, na które stronie przysługuje skarga wniesiona za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia pisma.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYKREŚLONYCH Z REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH:

Przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych zlikwidowanych pracodawców są obowiązani zabezpieczyć przechowywaną dokumentację osobową i płacową do końca 50-letniego okresu przechowywania poprzez jej przekazanie na dalsze przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia w tym zakresie działalności.

 1. Zabezpieczenie dokumentacji powinno nastąpić poprzez:
  1. przekazanie jej na odpłatne przechowywanie podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przechowywania, przy jednoczesnym zapewnieniu na ten cel środków finansowych na czas, jaki pozostał do wygaśnięcia umów przechowywania zawartych przez przedsiębiorcę;
  2. w razie braku środków finansowych na pokrycie kosztów dalszego przechowywania, przedsiębiorcy wykreśleni z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, winni zwrócić się do sądu rejestrowego o wydanie postanowienia o braku takich środków, które to postanowienie stanowiłoby podstawę przejęcia dokumentacji na czasowe nieodpłatne przechowywanie przez archiwum państwowe;
 2. Zarówno wybór podmiotu, któremu dokumentacja zostanie przekazana jak i tryb dalszego jej zabezpieczenia należy do przedsiębiorcy, którego działalność przechowalnicza zmierza do zakończenia.

Zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmiana zapisu istotnej informacji lub inny sposób udaremnienia albo znacznego utrudnienia osobie uprawnionej zapoznania się z informacją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z  2019 r. poz. 1292 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe;
02-479 Warszawa, ul. B. Chrobrego 29

tel. (22) 534 90 77; (22) 534 90 70
fax.(22) 534 90 76
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 123960
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 10:15:00