Nazwa usługi

Dokonanie zmiany danych wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, a także informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  - elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  - skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  - za pośrednictwem formularza ePUAP: Formularz ePuap
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji (z dopiskiem na kopercie: dotyczy zmiany wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - Archiwum Zakładowe);
 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;


Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.


Opłaty

Wolne od opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) w celu związanym z prowadzeniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych;
 2. mogą być opublikowane na stronie internetowej województwa oraz udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji - dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i przedsiębiorca jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem żądania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 3. Przewidując niezałatwienie sprawy w tych terminach marszałek województwa powiadamia stronę o przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy oraz poucza o prawie do wniesienia ponaglenia.
 4. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Sposób odwołania

Odmowa zmiany wpisu do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z  2019 r. poz. 1292 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
Archiwum Zakładowe;
02-479 Warszawa, ul. B. Chrobrego 29

tel. (22) 534 90 77; (22) 534 90 70
fax.(22) 534 90 76
e-mail: rejestr.przechowawcow@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 123219
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-27 10:14:00