Nazwa usługi

Kierowanie w trybie administracyjnym i w formie pisemnego skierowania małoletnich dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez organizację pozarządową na zlecenie województwa mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Samorządy powiatowe, na terenie których nie ma możliwości zapewnienia w trybie interwencyjnym krótkoterminowej opieki dla dzieci w okresie tuż po urodzeniu do ukończenia pierwszego roku życia, wymagających opieki i diagnozy stanu zdrowia, przygotowywanych do adopcji lub powrotu do rodziny.


Miejsce składania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 692-75-70, 22 692-73-46
mcps@mcps.com.pl


Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek powiatowego centrum pomocy rodzinie z danego powiatu,
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby reprezentującej jego interesy,
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień,
 • informacja dotycząca przebiegu pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach,

w przypadku dziecka cudzoziemskiego wymagane są dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
 • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
 • dokumenty podróży dziecka,
 • informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 • informacja o rodzicach dziecka.


Opłaty

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w danym roku, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i są ustalane przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 196 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2018 średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wynosi 6 516,70 zł
Środki tj. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w ośrodku podlegają zwrotowi przez powiat, który uznał swą właściwość w zakresie zapewnienia danemu dziecku pieczy zastępczej.

Rozliczenia prowadzone są w formie dotacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tj. pomiędzy właściwym powiatem pochodzenia dziecka umieszczonego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, a województwem mazowieckim, które na prośbę powiatu umieszcza dziecko w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Przyjętą jednostką rozliczeniową wskazaną w porozumieniu dotyczącym średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym jest tzw. osobodzień liczony jako iloraz kwoty stanowiącej średnie miesięczne wydatki oraz średniej długości miesiąca. W roku 2018 koszt osobodnia wynosi tj. 214,25 zł.


Numer konta

Podawany jest każdorazowo w odrębnym porozumieniu zawieranym pomiędzy województwem mazowieckim, a starostą danego powiatu, z którego pochodzi dziecko umieszczane w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.


Uwagi

Umieszczenie w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym może przebiegać przed wydaniem skierowania.

Klauzula informacyjna:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o skierowaniu i odpłatności za pobyt w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 4. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 6. nie będą przekazywane do państw trzecich

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie KPA.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z  2011 r. Nr 292 poz.1720).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 4. Uchwała Nr 1335/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania skierowań dla dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz do zawierania porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu w tym ośrodku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie (dla p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej).
 5. Uchwała Nr 1336/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania skierowań dla dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz do zawierania porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu w tym ośrodku i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie (dla Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej).
 6. Zarządzenie Nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 692-75-70, 22 692-73-46
mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 135799
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:49:00