Nazwa usługi

Kierowanie w trybie administracyjnym i w formie pisemnego skierowania małoletnich dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego prowadzonego przez organizację pozarządową na zlecenie województwa mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Samorządy powiatowe, na terenie których nie ma możliwości zapewnienia w trybie interwencyjnym krótkoterminowej opieki dla dzieci w okresie tuż po urodzeniu do ukończenia pierwszego roku życia, wymagających opieki i diagnozy stanu zdrowia, przygotowywanych do adopcji lub powrotu do rodziny.


Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej mcps@mcps.com.pl;
 4. za pomocą platformy ePUAP https: //epuap.gov.pl
  Adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP.


Wymagane dokumenty

Powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców, powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka, składają wniosek o skierowanie dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Przy kierowaniu dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot, również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby reprezentującej jego interesy,
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 4. informację dotyczącą przebiegu pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców samorząd powiatowy przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:
 1. dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
 2. dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
 3. dokumenty podróży dziecka,
 4. informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 6. informacja o rodzicach dziecka,
 7. dokumenty o stanie zdrowia dziecka.


Opłaty

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w danym roku, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i są ustalane przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 196 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2018 średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wynosi 6 516,70 zł
Środki tj. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w ośrodku podlegają zwrotowi przez powiat, który uznał swą właściwość w zakresie zapewnienia danemu dziecku pieczy zastępczej.

Rozliczenia prowadzone są w formie dotacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tj. pomiędzy właściwym powiatem pochodzenia dziecka umieszczonego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, a województwem mazowieckim, które na prośbę powiatu umieszcza dziecko w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Przyjętą jednostką rozliczeniową wskazaną w porozumieniu dotyczącym średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym jest tzw. osobodzień liczony jako iloraz kwoty stanowiącej średnie miesięczne wydatki oraz średniej długości miesiąca. W roku 2018 koszt osobodnia wynosi tj. 214,25 zł.


Numer konta

Podawany jest każdorazowo w odrębnym porozumieniu zawieranym pomiędzy województwem mazowieckim, a starostą danego powiatu, z którego pochodzi dziecko umieszczane w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.


Uwagi

Umieszczenie w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym może przebiegać przed wydaniem skierowania.

 

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00,
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:
 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o skierowaniu i odpłatności na pobyt w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury związanej
  z umieszczeniem i pobytem dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  brak podania danych może skutkować pozostawianiem wniosku bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z  2011 r. Nr 292 poz.1720)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 256, 695, 1298)
 4. Uchwała nr 237/27/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania skierowań dla dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz do zawierania porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w sprawie przyjęcia dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz warunków jego pobytu w tym ośrodku i wysokości wydatków
 5. Zarządzenie nr 224/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 30 marca 2020 r. poz. 4158)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel.: 22 376 85 54

e-mail: mcps@mcps.com.pl

 


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 191131
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-22 09:23:00