Nazwa usługi

Adopcja krajowa.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych.


Miejsce składania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

Oddziały Zamiejscowe

 1. Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 56 09,
 2. Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 717 03 04,
 3. Oddział Zamiejscowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 24 366 66 71,
 4. Oddział Zamiejscowy w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-610 Radom, tel. 48 331 11 50,
 5. Oddział Zamiejscowy w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 06 30.


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
Dokumenty składane i szczegółowo omawiane są na pierwszym spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Adopcyjnym.
Kandydaci po odbytej rozmowie i szczegółowym ustaleniu winni złożyć:

 • wniosek rodziny skierowany do Ośrodka określający cel starań,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym,
 • życiorysy,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenia od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji,
 • zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej,
 • oświadczenia dotyczące chorób psychicznych lub zaburzeń natury psychicznej oraz uzależnień,
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisane oświadczenia o wyrażenie zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby ośrodka i sądu


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o procedurze adopcyjnej winni umówić się telefonicznie na spotkanie.

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa; tel.: (22) 621 03 05, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl; działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych  e-mail : iod@mcps.com.pl.;
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie określony ustawowo.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz. 682 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72 e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl lub:

 1. Oddziałem Zamiejscowym w Ciechanowie
  ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów
  tel. 23 673 56 09
  e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Ostrołęce
 2. ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
  tel. 29 717 03 04
  e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Płocku
 3. ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock
  tel. 24 366 66 71
  e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Radomiu
 4. ul. Mokra 2, 26-610 Radom
  tel. 48 331 11 50
  e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Siedlcach
 5. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,
  08-110 Siedlce
  tel. 25 644 06 30.
  e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 115737
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:28:00