Nazwa usługi

Adopcja krajowa.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych.


Miejsce składania

 • osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, w kancelarii I piętro pok. 125a, tel. 22 376 85 01

            lub

Oddział w Ciechanowie, ul. Orylska 3a, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. 23 673 56 09

Oddział w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, , tel. 29 717 03 04

Oddział w Płocku, ul. Kolegialna 19, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30, tel. 24 366 66 71

Oddział w Radomiu, ul. Mokra 2, od poniedziałku do piątku, 7.30–15.30 tel. 48 368 38 56

Oddział w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00–15.00,
tel. 25 644 06 30

 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

lub

Oddział w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3a

Oddział w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38

Oddział w Płocku, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19

Oddział w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Mokra 2

Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33

 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego woa.warszawa@mcps.com.pl

lub

Oddział w Ciechanowie – woa.ciechanow@mcps.com.pl

Oddział w Ostrołęce – woa.ostroleka@mcps.com.pl

Oddział w Płocku – woa.plock@mcps.com.pl

Oddział w Radomiu – woa.radom@mcps.com.pl

              Oddział w Siedlcach – woa.siedlce@mcps.com.pl


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
Dokumenty składane i szczegółowo omawiane są na pierwszym spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Adopcyjnym.
Kandydaci po odbytej rozmowie i szczegółowym ustaleniu winni złożyć:

 • wniosek rodziny skierowany do Ośrodka określający cel starań,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym,
 • życiorysy,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenia od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji,
 • zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej,
 • oświadczenia dotyczące chorób psychicznych lub zaburzeń natury psychicznej oraz uzależnień,
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisane oświadczenia o wyrażenie zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby ośrodka i sądu


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o procedurze adopcyjnej winni umówić się telefonicznie na spotkanie.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 01, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji zadań ośrodka adopcyjnego, wynikających z art. 156 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821),
 2. mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora,
 3. będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury adopcyjnej, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji,
 4.  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
 5. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Nie określony ustawowo.


Sposób odwołania

W procedurze adopcji nie przysługuje tryb odwoławczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 01
woa.warszawa@mcps.com.pl

 


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 168479
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-22 09:14:00