Nazwa usługi

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Odbiorca usługi

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w szczególności:

 1. stowarzyszenia, w tym ich jednostki terenowe, związki stowarzyszeń, fundacje, ochotnicze straże pożarne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, Polski Czerwony Krzyż, związki sportowe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, koła gospodyń wiejskich, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;
 2. stowarzyszenia zwykłe, które uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 4. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnie socjalne;
 6. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Miejsce składania

Oferty w otwartych konkursach ofert należy składać poprzez generator ofert konkursowych w systemie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mcps.com.pl.

 

Oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składane są:

 1. z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. (w przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy w systemie Witkac.pl uruchamiany jest nabór uproszczonych ofert ze wskazaniem obszaru/zadania, którego może dotyczyć oferta);
 2. w formie papierowej (w sytuacji, gdy w systemie Witkac nie został uruchomiony nabór uproszczonych ofert na realizację zdań w trybie art. 19a ustawy, co oznacza, że w budżecie Województwa nie zostały zabezpieczone środki, a oferta składana jest z własnej inicjatywy oferenta) w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


Wymagane dokumenty

Oferta zgodna z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w przypadku otwartych konkursów ofert lub uproszczona oferta zgodna z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)  w przypadku realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zlecanego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera informację o:

 1. rodzaju zlecanego zadania;
 2. celach realizacji zlecanego zadania;
 3. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
 4. obowiązku wypełnienia w ofercie pkt III.6. „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.;
 5. dopuszczalnych przesunięciach pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania;
 6. zasadach przyznawania i rozliczania dotacji;
 7. terminach i warunkach realizacji zadania;
 8. terminie i formie składania ofert;
 9. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
 10. zrealizowanych przez Województwo w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie konkursu może zawierać również:

1) inne informacje specyfikujące zadanie;

2) określenie oczekiwanych rezultatów zadania publicznego;

3) wskazanie przykładowych rezultatów możliwych do osiągnięcia w efekcie zrealizowania
zadania publicznego (w tym rezultaty ilościowe np. liczba odbiorców (uczestników) zadania,
liczba udzielonych świadczeń, liczba godzin szkoleniowych, liczba egzemplarzy publikacji, itp., jak również rezultaty jakościowe specyficzne dla danego zadania publicznego).

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu rozpatrzenia i oceny oferty realizacji zadania publicznego, a w przypadku pozytywnej oceny oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego – w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na podstawie art. 13, 16, 19a tejże ustawy;
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i oceny oferty realizacji zadania publicznego, a  w  przypadku pozytywnej oceny oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego -  przez okres niezbędny dla zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego, , jak również przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, w tym Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższej Izbie Kontroli, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obligatoryjnie jest publikowane:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej www.mazovia.pl;
 3. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”;
 4. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegatur;
 5. na stronie internetowej www.mcps.com.pl.

Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym:

 1. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 2. w systemie Witkac.pl.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej www.mazovia.pl;
 3. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”;
 4. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 5. na stronie internetowej www.mcps.com.pl.
W przypadku ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu poprawna formalnie oferta jest publikowana na okres 7 dni w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie www.dialog.mazovia.pl. Po upływie terminu składania uwag oferta wraz z ewentualnymi uwagami poddawana jest ocenie merytorycznej we właściwej komórce organizacyjnej Urzędu lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej na posiedzenie Zarządu kierowana jest informacja w sprawie rozpatrzenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Sposób odwołania

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.
Zastrzeżenia są rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej jest publikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – www.mcps.com.pl oraz Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego - www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Oferenci, których zastrzeżenia zostają rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymują informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1867)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875)
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)
 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 r. poz. 821)
 8. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705)
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2020 r. poz. 553, 932)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 00, fax 22 376 85 98
e-mail: mcps@mcps.com.pl

 


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 126514
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-22 09:03:00