Nazwa usługi

Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań publicznych.


Odbiorca usługi

 1. organizacje pozarządowe, tj.:
 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 tej ustawy;
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Miejsce składania

 • osobiście w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62 A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Wymagane dokumenty

 1. Jeden egzemplarz oferty zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub/oraz inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 3. Dokument potwierdzający upoważnienie/umocowanie do działania w imieniu oferenta. W przypadku, gdy oferenta reprezentują inne niż wskazane w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru osoby – dokumenty potwierdzające upoważnienie tych osób do działania, w tym sposób reprezentacji (m.in. pełnomocnictwa/upoważnienia, uchwały, statuty).


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

 1. Wszystkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta.
 2. Decyduje data stempla pocztowego przy składaniu dokumentów drogą pocztową.
 3. Każda oferta powinna zawierać dopisek na kopercie wskazany w ogłoszeniu konkursowym na realizację danego zadania.

Klauzula informacyjna:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl,  a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), 
 4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych są każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniach publikowanych:

 • na stronie internetowej www.mcps.com.pl
 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl;
 • na stronie internetowej www.mazovia.pl;
 • na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”;
 • na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. oraz jego delegatur;
 • na stronie portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 Ogłoszenie konkursu ofert zawiera informację o:

 1. rodzaju zlecanego zadania;
 2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
 3. zasadach przyznawania dotacji;
 4. terminach i warunkach realizacji zadania;
 5. terminie i formie składania ofert;
 6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
 7. zrealizowanych przez Województwo w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy;
 8. możliwości ujęcia w kalkulacji wyceny przewidywanych kosztów pochodzących z wkładu własnego rzeczowego oferenta;
 9. obowiązku ujęcia w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego;
 10. obowiązku ujęcia w ofercie dodatkowych oświadczeń, nie wynikających z wzoru oferty realizacji zadania publicznego.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego konkursów, publikowane są w ten sam sposób, co ogłoszenia o otwartych konkursach ofert. Ponadto Oferenci zostają powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.


Sposób odwołania

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.
Zastrzeżenia są rozpatrywane przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej jest publikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – www.mcps.com.pl oraz Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego - www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert”, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Oferenci, których zastrzeżenia zostają rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymują informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoławcze.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.(Dz. U. z 2016 r.  poz. 1300 z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji zadań publicznych w różnym zakresie prowadzona jest przez:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 00-002 Warszawa
Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
tel. (22) 622-42-32, fax. (22) 622-47-32
e-mail: mcps@mcps.com.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 84145
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:24:00