Nazwa usługi

Opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)


Odbiorca usługi

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzący ośrodek.


Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach: od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-864 Warszawa;
 3. za pomocą platformy ePUAP https: //epuap.gov.pl
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP


Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania PFRON, którego wzór został określony w zał. nr 9 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 i z 2014 r. poz. 1937),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek,
 3. w przypadku, gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, do wniosku należy dołączyć umowy z innymi podmiotami o możliwości dogodnego korzystania z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, przez osoby niepełnosprawne poza ośrodkiem.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Pod internetowym adresem www.empatia.mpips.gov.pl znajduje się centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych.

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00,
e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu zaopiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) w związku Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 i z 2014 r. poz. 1937);
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do wydania opinii dot. wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, w tym Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Najwyższej Izbie Kontroli, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku wydawana jest opinia w jego sprawie, a wniosek wraz z opinią przekazywany jest do wojewody.

W terminie 30 dni od otrzymania od samorządu województwa informacji o występujących we wniosku  uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.

 


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 i z 2014 r. poz. 1937).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Grzybowska 80/82, 00-864  Warszawa
tel. 22 376 85 85, fax 22 376 85 98
e-mail: mcps@mcps.com.pl

 


Linki

Portal empatia


Licznik wyświetleń: 145304
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-22 08:30:00