Nazwa usługi

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy i podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzący działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Miejsce składania

 • Osobiście lub przez posłańca w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na obowiązującym druku, zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu składania wniosków wraz z wymaganym kompletem dokumentów.


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia  postępowania w sprawie opiniowania wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 4. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 7. nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie KPA.
 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy określone w zasadach realizacji zadania.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130);
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511);
 3. Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 362) wraz z aktami wykonawczymi;
 5. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398);
 6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 937).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Wydział ds. osób niepełnosprawnych,

pok. nr 311

tel.: 22 622-42-32, w. 19, fax.: 22 622-47-32

e-mail: arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 186251
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 14:12:00