Nazwa usługi

Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.


Odbiorca usługi

Ośrodki adopcyjne prowadzące Wojewódzki Bank Danych w innych województwach na terenie kraju oraz ośrodki adopcyjne funkcjonujące na Mazowszu.


Miejsce składania

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72
woa.warszawa@mcps.com.pl


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998). Są to m.in.:

 1. Karta Dziecka sporządzona przez Ośrodek Adopcyjny wraz z załącznikami:
 • opinia o zasadności przysposobienia dziecka;
 • opinia o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
 • opinia o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;
 • opinia o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;
 1. Metryka prowadzenia sprawy.
 2. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel.: (22) 621 03 05, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl;  działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iod@mcps.com.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;
 4. dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).

Ośrodek prowadzący Wojewódzki Bank Danych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji kwalifikacyjnej, przekazuje całość otrzymanej dokumentacji do ośrodków prowadzących Wojewódzkie Banki Danych w pozostałych województwach na terenie kraju oraz do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).
 2. Zarządzenie nr 463/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2018 r.).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

woa.warszawa@mcps.com.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 217324
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:54:00