Nazwa usługi

Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.


Odbiorca usługi

Ośrodki adopcyjne prowadzące Wojewódzki Bank Danych w innych województwach na terenie kraju oraz ośrodki adopcyjne funkcjonujące na Mazowszu.


Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, od poniedziałku do piątku w godz. 8–16 w kancelarii I piętro pok. 125a, tel. 22 376 85 01
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego woa.warszawa@mcps.com.pl


Wymagane dokumenty

Dokumenty i tryb składania określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998). Są to m.in.:

 1. Karta Dziecka sporządzona przez Ośrodek Adopcyjny wraz z załącznikami:
 • opinia o zasadności przysposobienia dziecka;
 • opinia o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
 • opinia o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;
 • opinia o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;
 1. Metryka prowadzenia sprawy.
 2. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 01, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji zadań ośrodka adopcyjnego, wynikających z art. 156 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821),
 2. mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora,
 3. będą przechowywane przez okres niezbędny dla prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji,
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
 5. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Ośrodek prowadzący Wojewódzki Bank Danych w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji kwalifikacyjnej, przekazuje całość otrzymanej dokumentacji do ośrodków prowadzących Wojewódzkie Banki Danych w pozostałych województwach na terenie kraju oraz do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821)
 2. Zarządzenie nr 463/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 stycznia 2018 r.)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel. 22 376 85 01
woa.wbd@mcps.com.pl

 


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 297828
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-08-18 09:55:00