Nazwa usługi

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.


Odbiorca usługi

Powiat, gmina, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.


Miejsce składania

 • osobiście w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62 A,
  w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 A.


Wymagane dokumenty

Wniosek złożony na druku zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z załącznikami, tj.:

 1.  pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Organizatora),
 2. statut Organizatora,
 3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji aktualny na dzień składania wniosku,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu, lokalu lub nieruchomości stanowiącej siedzibę zakładu,
 5. dokument potwierdzający zgodę właściciela obiektu, lokalu lub nieruchomości na utworzenie i działanie zakładu aktywności zawodowej,
 6. plan działalności wytwórczej lub usługowej zakładu uwzględniający w szczególności dokładny opis planowanej działalności, plan sprzedaży, plan ekonomiczny,
 7. dokument potwierdzający rozeznanie Organizatora na rynku zbytu dla planowanej działalności,
 8. projekt programu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: zakres, metody, terminy realizacji,
 9. plan pomieszczeń zakładu,
 10. projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności,
 11. oświadczenie Organizatora, że dokumentacja projektowa (plan pomieszczeń zakładu i projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji w zakładzie z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników wynikających z ich niepełnosprawności) spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 12. projekt regulaminu zakładu,
 13. projekt regulaminu zakładowego funduszu aktywności,
 14. preliminarz kosztów utworzenia zakładu z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz.850) z dnia 17 lipca 2012 r. z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 15. Preliminarz kosztów działania zakładu z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz.850) z dnia 17 lipca 2012, z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów,
 16. dokumenty potwierdzający wkład Organizatora na pokrycie kosztów części zadania nieobjętych dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 17. dokument potwierdzający rozeznanie organizatora na rynku dla planowanej działalności,
 18. oświadczenie, że dokumentacja projektowa, wymieniona w pkt 9 i 10 spełnia wymogi określone dla danego rodzaju obiektu w przepisach prawa budowlanego oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach,
 19. kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych przewidziane w przepisach prawa budowlanego, co do którego właściwy organ nie złożył w ustawowym terminie sprzeciwu,
 20. informacja dotycząca dotychczasowej działalności Organizatora na rzecz osób niepełnosprawnych. 


Opłaty

Brak.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl..
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
 4. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie KPA.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

30 dni od dnia otrzymania opinii starosty nt. wniosku.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130);
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 850).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
Wydział ds. osób niepełnosprawnych,
pok. nr 311a
tel.: 22 622-42-32, w. 19, fax.: 22 622-47-32
e-mail: justyna.mikolajczak@mcps.com.pl


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 138725
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:49:00