Nazwa usługi

Poradnictwo i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.


Odbiorca usługi

Kandydaci na rodziców adopcyjnych, osoby, które już przysposobiły dziecko, kobiety w ciąży oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.


Miejsce składania

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z:
Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72 e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl lub:

 1. Oddziałem Zamiejscowym w Ciechanowie
  ul. Orylska 3a, 06-400 Ciechanów
  tel. 23 673 56 09
  e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Ostrołęce
 2. ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
  tel. 29 717 03 04
  e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Płocku
 3. ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock
  tel. 24 366 66 71
  e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Radomiu
 4. ul. Mokra 2, 26-610 Radom
  tel. 48 331 11 50
  e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
  Oddziałem Zamiejscowym w Siedlcach
 5. ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33,
  08-110 Siedlce
  tel. 25 644 06 30.
  e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl


Wymagane dokumenty

Korzystanie z poradnictwa udzielanego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady winny umówić się telefonicznie na spotkanie indywidualne, lub przesłać zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.

 1. administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowy  Zjazd 1, 00-301 Warszawa, tel.: (22) 621 03 05, e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl; działający w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych e-mail:  iod@mcps.com.pl.;
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. dane mogą być przekazywane podmiotom wymienionym w art. 190a ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Terminy ustalane są bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel. 22 621 03 05, 22 621 10 75, 22 622 03 70- 72

lub Oddziały Zamiejscowe


Linki

Brak.


Licznik wyświetleń: 302127
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:44:00