Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na skup maku i konopi włóknistych.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy z terenu całego kraju.


Miejsce składania

osobiście  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, III p., pokój nr 312 w godzinach: od 8.00 do 16.00 codziennie lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na skup maku niskomorfinowego na cele spożywcze lub konopi włóknistych, który powinien zawierać: imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy, numer NIP albo numer REGON wnioskodawcy, adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu, informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.
Do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1,
 2. Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

Zezwolenia wydawane są bezterminowo.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi  125,00 zł.


Numer konta

Opłaty należy wnosić na konto:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a 02-002 Warszawa
Bank PKO BP Bank Polski SA
12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Uwagi

W przypadku, kiedy podmiotem  składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) zastosowanie ma poniższe:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na skup maku i konopi włóknistych, na podstawie: art. 46  ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r.  poz. 783)  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 6. nie będą przesyłane do Państwa trzeciego;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz.1044)


Sprawę prowadzi

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania zezwoleń w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, III p. pok. 312
tel. 22 622 42 32 wew. 16
fax. 22 622 47 32
e-mail: mcps@mazovia.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 203793
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 18:48:00