Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na skup maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy z terenu całego kraju.


Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 3. za pomocą platformy ePUAP https: //epuap.gov.pl
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na skup maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych, który powinien zawierać: imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy, numer NIP albo numer REGON wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej również numer PESEL, jeżeli został nadany, adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu, informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

 

Do wniosku dołącza się:
 1. oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050),
 2. zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi  125,00 zł.


Numer konta

Nie dotyczy


Uwagi

Zezwolenie wydaje się bezterminowo.
W przypadku, kiedy podmiotem  składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, 1495 oraz z 2020 r. poz. 424, 1068) zastosowanie ma poniższe:

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe:
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UEz dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwoleniana prowadzenie skupu maku niskomorfinowego i konopi włóknistych, na podstawie art. 46  ustawy
  z dnia 26 października 1982 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2050);
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie skupu maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz przez okres ważności zezwolenia, a po tym czasie przez wynikający, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację; ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, które należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 256, 695, 1298)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023 i 2369)


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel. 22 376 85 90, fax 22 376 85 98

e-mail: mcps@mcps.com.pl

 


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 264483
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-21 15:00:00