Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi Ado 18 % zawartości alkoholu.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy z terenu województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście  w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a, III p., pokój nr 312 w godzinach: od 8.00 do 16.00 codziennie lub za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na  obrót hurtowy napojami alkoholowymi powinien zawierać:
 • oznaczenie przedsiębiorcy,
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta;
 • wnioskowany termin ważności zezwolenia;
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym: 
  - o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

Zgodnie z definicją art. 2 (1) ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata. Zezwolenia na wyprzedaż wydawane są maksymalnie na okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.


Opłaty

 • opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego  napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa lub za wydanie zezwolenia na  prowadzenie w kraju  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 %  do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa wynosi 4 000 zł (za pojedyncze zezwolenie) dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.  
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie jednego
 • z zezwoleń  wymienionych powyżej  ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata wnoszona jest wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 • opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku  do wymienionych w wydanych zezwoleniach,  wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu   jego wydania.
 • opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
 • opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
 • opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, wynosi 50 zł.


Numer konta

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 62a   02-002 Warszawa

Bank PKO BP Bank Polski SA

12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Uwagi

W przypadku, kiedy podmiotem  składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) zastosowanie ma poniższe:

 1. Współadministratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych MCPS  to e-mail: iod@mcps.com.pl., a do Inspektora ochrony danych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl.
  Dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, na podstawie: art. 9  ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487)  nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 6. nie będą przesyłane do Państwa trzeciego;
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, które należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.


Podstawa prawna

 1. Art. 9  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2137),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)


Sprawę prowadzi

Wydział ds. wydawania zezwoleń w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej
Adres: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, III p. pok. 312
tel. 22 622 42 32 wew. 16
fax. 22 622 47 32;  e-mail: mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 121089
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-16 13:41:00