Nazwa usługi

Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy z terenu województwa mazowieckiego.


Miejsce składania

 1. osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, kancelaria I piętro pok. 125a, w godzinach od 8.00 do 16.00;
 2. za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
 3. za pomocą platformy ePUAP https: //epuap.gov.pl
  adres skrzynki ogólnej: /mcps1/SkrytkaESP.


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na  obrót hurtowy napojami alkoholowymi powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy,
 2. siedzibę i adres przedsiębiorcy;
 3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta;
 5. wnioskowany termin ważności zezwolenia;
 6. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym: 
 1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.


Opłaty

 • opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego  napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa lub za wydanie zezwolenia na  prowadzenie w kraju  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 %  do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa wynosi 4 000 zł (za pojedyncze zezwolenie) dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.  
 • w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie jednego
 • z zezwoleń  wymienionych powyżej  ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata wnoszona jest wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 • opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku  do wymienionych w wydanych zezwoleniach,  wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu   jego wydania.
 • opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
 • opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
 • opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2, wynosi 50 zł.


Numer konta

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Bank PKO BP Bank Polski SA

12 1020 1026 0000 1002 0233 6378


Uwagi

Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata. Zezwolenia na wyprzedaż wydawane są maksymalnie na okres 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Zgodnie z definicją art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492) wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarówi usług oraz podatku akcyzowego.
W przypadku, kiedy podmiotem  składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, 1495 oraz z 2020 r. poz. 424, 1086)zastosowanie ma poniższe:

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe:
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mcps.com.pl

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, na podstawie: art. 9  ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492);
 2. będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz przez okres ważności zezwolenia, a po tym czasie przez okres wynikający  z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. nie będą przesyłane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
 5. mogą być zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  np. jednostkom kontrolnym i nadzorczym, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, jak również podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotom realizującym archiwizację. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  i żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO, w przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy.


Sposób odwołania

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, które należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298).


Sprawę prowadzi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel. 22 376 85 90, fax 22 376 85 98

e-mail: mcps@mcps.com.pl


Linki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza MCPS


Licznik wyświetleń: 185156
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-01-21 14:43:00