Nazwa usługi

Wydawanie decyzji o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno–Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne chore na stwardnienie rozsiane (SM).


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. decyzja o skierowaniu do Ośrodka w Dąbku wydana przez organ gminy właściwej;
 2. podanie osoby ubiegającej się o skierowanie do KOMR;
 3. wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej organu gminy właściwej;
 4. dokumenty poświadczające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR;
 5. wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności przez osobę ubiegającą się o umieszczenie w KOMR;
 6. ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne osoby ubiegającej się o umieszczenie w KOMR.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego,
dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umieszczenie i ustalenie odpłatności za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku;
 2. obejmują kategorie niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umieszczenie i ustalenie odpłatności za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe, stan zdrowia, itp.;
 3. mogą być udostępnione KOMR w Dąbku w celu realizacji wydanej decyzji oraz mogą być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pismo lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie k.p.a.

Źródłem pozyskania informacji jest organ gminy, właściwy dla Pani/Pana miejsca zamieszkania, odpowiedzialny za wydanie decyzji o skierowaniu do regionalnego domu pomocy społecznej. Dane te obejmują Pani/Pana imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o stanie zdrowia oraz informacje niezbędne do ustalenia opłaty za pobyt w KOMR w Dąbku.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej

adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 900
fax. 22 59 79 902
e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 163937
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-05-19 11:49:00