Nazwa usługi

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami („wpis”), wydawanie zaświadczeń osobom wpisanym wcześniej do ewidencji („zaświadczenie”) oraz aktualizacja wpisu („aktualizacja”).


Odbiorca usługi

Osoba fizyczna będąca lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia  do kierowania pojazdami.


Miejsce składania

 • drogą elektroniczną na adres:
  • elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePUAP
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;


Wymagane dokumenty

 1. Do usługi „Wpis”:
 1. wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy (plik do pobrania);
 2. dokumenty (kserokopie) potwierdzające:
 1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 2. co najmniej 5 – letni staż pracy w zawodzie lekarza,
 3. nabycie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 1. oświadczenie lekarza (plik do pobrania);
 2. dowód uiszczenia opłaty za wpis.
 1. Do usługi „Zaświadczenie”:
 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy (plik do pobrania);
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie oświadczenia.
 1. Do usługi „Aktualizacja”:
 1. ankieta - aktualizacja danych;
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (o ile aktualizacja danych wymaga posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji).


Opłaty

 1. Do usługi „Wpis”:

opłatę za wpis w wysokości 50,00 zł należy wnieść na konto:
93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 lub w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - z dopiskiem „50 zł – opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy"
Kasa Urzędu otwarta jest w godz.: 12.00 – 15.00.

W ramach opłaty za wpis wnioskodawca otrzyma decyzję i zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

 1. Do usługi „Zaświadczenie”:

opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy wnieść na konto:
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Numer konta

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622


Uwagi

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze, wynikającego art. 77 ust. 2 i art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w celu prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz w celu nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania z przyczyn formalnych.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

 1. Do usługi „Wpis” i „Aktualizacja”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca.
 2. Do usługi „Zaświadczenie”: zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Odmowa wpisu lekarza do ewidencji uprawnionych lekarzy następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą stronie służy odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, co następuje w drodze postanowienia, wnioskodawcy służy zażalenie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659).


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

tel. 22 59 79 900

fax. 22 59 79 902

e-mail: zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 99627
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-01-09 09:00:00