Nazwa usługi

Zezwolenia wydawane w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów.


Odbiorca usługi

Podmiot leczniczy, który posiada:

 1. aptekę szpitalną lub zawarł umowę z apteką lub hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny;
 2. pomieszczenia przystosowane do:
 1. wydawania środka substytucyjnego,
 2. prowadzenia terapii grupowej,
 3. pracy lekarza, terapeuty i pracownika socjalnego,
 4. pobierania próbek do analizy,
 5. przechowywania i przygotowywania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;
 1. odpowiednie warunki kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego dotyczące w szczególności kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  Formularz ePuap

 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. wniosek dotyczący uzyskania zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego
 2. pozytywna opinia Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368);
 3. dokumenty potwierdzające przystosowanie pomieszczeń zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), np. opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przedmiotowej sprawie;
 4. umowa z apteką albo umowa z hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek substytucyjny w przypadku braku apteki szpitalnej;
 5. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument świadczący o statusie wnioskodawcy;
 6. decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydana przez organ prowadzący rejestr w rozumieniu art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
 7. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków kadrowych zapewniających realizację programu prowadzenia leczenia ambulatoryjnego, w szczególności wskazanie do zatrudnienia:
 • kierownika programu – lekarza posiadającego co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz co najmniej 3-miesięczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych. W przypadku braku możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii jako kierownika programu, programem kierować może lekarz innej specjalności, jeżeli posiada co najmniej roczny staż pracy w podmiotach leczniczych prowadzących leczenie osób uzależnionych. W tym przypadku podmiot leczniczy jest obowiązany zatrudnić lekarza posiadającego co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii;
 • specjalisty terapii uzależnień;
 • pielęgniarek;
 • farmaceuty w przypadku gdy podmiot leczniczy zaopatrujący się w środek substytucyjny w opakowaniach zbiorczych nie posiada dozownika elektronicznego;
 1. oświadczenie kierownika podmiotu leczniczego, że zapewnione są odpowiednie warunki kadrowe do realizacji programu leczenia ambulatoryjnego, dotyczące w szczególności kierownika programu substytucyjnego oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego programu pielęgniarek i pracowników pomocniczych, szczegółowo określone w §15 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy podmiot leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia.

 

Klauzula informacyjna:

W przypadku, kiedy podmiotem leczniczym składającym wniosek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) zastosowanie ma poniższe:

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 28 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów;
 2. obejmują kategorie niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów oraz weryfikacji spełniania warunków stanowiących podstawę wydania zezwolenia;
 3. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych może skutkować pozostawieniem podania bez rozpoznania z przyczyn formalnych, brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pismo lub wydaniem decyzji negatywnej na zasadach i w trybie k.p.a.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym strony.

 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie powinno być złożone w formie oświadczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia zrzeczenia przez ostatnią ze stron postepowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 368)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
 5. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej
tel. 22 59 79 900
fax. 22 59 79 902
e-mail : zdrowie@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 87791
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 11:35:00