Nazwa usługi

Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami .


Odbiorca usługi

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.


Miejsce składania

 1. osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 2. osobiście w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
 • 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1,
 • 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38,
 • 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,
 • 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 


Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z wymaganymi załącznikami, wymienionymi w § 6 uchwały Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
  będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 3. będą udostępniane:
  a. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  b. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl;
  c. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl;
  d. na tablicach ogłoszeń w siedzibie i w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Pan prawo żądania:
 6. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadkach i na zasadach określonych w RODO, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych –
  na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w naborze. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku, złożonego w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Określa każdorazowo uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. 


Sposób odwołania

Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013.596 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014. 1446 j.t.)
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885, z późn. zm),
 4. uchwała Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego 


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel: (22) 59-79-244, fax (22) 59-79-502

e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 74743
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-03-05 11:20:00