Nazwa usługi

Udzielanie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami .


Odbiorca usługi

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • w zamkniętych kopertach za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”;

     


Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z wymaganymi załącznikami, wymienionymi w § 6 uchwały Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.


Opłaty

Nie dotyczy.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.


Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia umowy i jej realizacją, w celu wykonania zadania dotyczącego prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, realizowanego w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą publikowane w na stronie internetowej www.mazovia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego, na stronie www.dialog.mazovia.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i w jego delegaturach, a także w uchwałach Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uchwałach Zarządu Województwa Mazowieckiego, w materiałach prasowych oraz promocyjno-informacyjnych województwa;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

Podanie danych osobowych jest uregulowane wzajemną umową bądź innymi ustaleniami między Województwem Mazowieckim, a podmiotem wykonującym zadanie. Na mocy tej umowy lub ustaleń Województwo odpowiada tylko za dane przekazane przez ten podmiot. Przekazanie dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, wykonania i rozliczenia porozumienia/umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie nie zawarciem umowy w przedmiotowym zakresie.

 

W przypadku wskazania w składanych dokumentach danych osobowych osób trzecich, jest Pan/Pani zobowiązany do poinformowania tych osób, że administratorem ich danych będzie Województwo Mazowieckie.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Określa każdorazowo uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. 


Sposób odwołania

Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 
 2. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 282, z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
 4. uchwała Nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1306).


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

Adres: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel: (22) 59-79-244, fax (22) 59-79-502

e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 115830
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-12-29 11:15:00