Nazwa usługi

Egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Wpis o znajomości języka obcego do legitymacji przewodnika górskiego.


Odbiorca usługi

Przewodnik turystyczny miejski/terenowy/górski lub pilot wycieczek, który spełnia następujące kryteria:

 1. ma ukończone 18 lat;
 2. nie był karany za przestępstwo umyślne lub inne związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek;
 3. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek:

 1. zgłoszenie na egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty za sprawdzenie znajomości języka.

 

Poświadczenie znajomości języka obcego:

 1. wniosek o poświadczenie znajomości języka obcego;
 2. dokument potwierdzający znajomość języka obcego;
 3. legitymacja przewodnika górskiego.


Opłaty

 1. Egzamin ze znajomości języka obcego dla przewodników turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego i pilotów wycieczek - 160 zł.

  Osoba przystępująca do egzaminu z języka obcego zarówno dla pilota wycieczek jak i dla przewodnika turystycznego, wnosi tylko jedną opłatę z tytułu sprawdzenia znajomości języka, tj. - 160 zł.
   
 2. Poświadczenie zgodności dokumentu przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie upoważnionego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego podlega opłacie skarbowej - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.


Numer konta

Stosowne opłaty należy wnieść na konto:

 1. Egzamin ze znajomości języka obcego:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa Nr
  54 1020 1097 0000 7002 0116 2825
  z dopiskiem: egzamin z języka....
   
 2. Opłatę skarbową wnosi się na konto:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

      21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

 

Zgłoszenie na egzamin z języka obcego oraz za sprawdzenie znajomości języka składa się nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

 

Egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 5 osób.

 

W przypadku osób posiadających uprawnienia przewodnika górskiego, poświadczenie znajomości języka obcego w legitymacji dokonywane jest na podstawie:

 1. dyplomu ukończenia studiów filologicznych ;
 2. dyplomu ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych;
 3. świadectwa ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą;
 4. dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 5. świadectwa znajomości języka obcego wystawione przez komisję egzaminacyjną języka obcego powołaną przez marszałka województwa.

 

Załączniki należy składać w oryginałach, odpisach lub poświadczonych kopiach. Dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę dokonują:

 1. notariusz;
 2. występujący w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy będący adwokatem lub radcą prawnym;
 3. upoważniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) w celu prowadzenia Ewidencji Przewodników Górskich; 
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania danych osobowych do Ewidencji Przewodników Górskich.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi języków obcych odbywają się w terminach podawanych każdorazowo do publicznej wiadomości. Komunikaty o terminach egzaminów publikowane są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, pod kartą Usługi (WCM) na 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Egzamin ze znajomości języka przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia.

 

Poświadczenie znajomości języka obcego - w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku (jeżeli jest kompletny).


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 4. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r. poz. 869);
 5. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzeni znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 862);
 6. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868);
 7. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel. 22/ 59-79-546;
fax. 22/59-79-502;
e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 133975
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 11:42:00