Nazwa usługi

Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego. Wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego lub pilota wycieczek.


Odbiorca usługi

Przewodnik górski, który nie posiada identyfikatora oraz osoba, która utraciła legitymację przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego lub pilota wycieczek.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Identyfikator przewodnika górskiego:

 1. wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego;
 2. fotografia w formacie 3 cm x 4 cm.

Duplikat legitymacji przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego lub pilota wycieczek:

 1. wniosek o wydanie duplikatu legitymacji;
 2. fotografia w formacie 3 cm x 4 cm;
 3. oświadczenie, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata legitymacji;
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty  skarbowej z tytułu wydania duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego lub pilota wycieczek.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji przewodnika turystycznego miejskiego/terenowego/górskiego lub pilota wycieczek – 17 zł.


Numer konta

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Uwagi

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumentacja powinna być kompletna.

 

Załączniki należy składać w oryginałach, odpisach lub poświadczonych kopiach. Dokonanie poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę dokonują:

 1. notariusz;
 2. występujący w sprawie pełnomocnik wnioskodawcy będący adwokatem lub radcą prawnym;
 3. upoważniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Odbiór identyfikatorów oraz duplikatów legitymacji osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Brechta 3 w Warszawie, pokój 309 (III piętro), w godzinach: 8:00-16:00.

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu.

Pana/Pani dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) w celu prowadzenia Ewidencji Przewodników Górskich; 
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany(a) do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wpisania danych osobowych do Ewidencji Przewodników Górskich.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku (jeżeli jest kompletny).


Sposób odwołania

Zażalenie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z póź. zm.);
 3. ustawa z  dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829);
 4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Adres: ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Wydział Turystyki
tel.  22/ 5979-546; 22/5979-547
fax. 22/5979-542
e-mail: dkpit@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 181441
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 13:35:00