Nazwa usługi

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa mazowieckiego.


Odbiorca usługi

Osoby wpisane do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu,
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (zał. Nr 1);
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.


Opłaty

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów należy wnieść (nie wcześniej jak po uzyskaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów) na rachunek bankowy, wskazany w pkt 7, w wysokości 17 PLN;


Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać informację „opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów (Urząd Marszałkowski)”.


Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 58 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, ze zm.) w celu wydania zaświadczenia w wpisie do ewidencji egzaminatorów;
 2. mogą zostać udostępnione – na wniosek osoby innym marszałkom województwa w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przetwarzane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności””;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
 3. Podanie danych osobowych wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) zaświadczenie powinno być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Sposób odwołania

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji

Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel. (+48) (22) 59 79 163 lub (22) 59 79 387

fax. (22) 59 79 316

e-mail: bkkp@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 88581
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-03-16 09:28:00