Nazwa usługi

Skarga na przebieg lub warunki dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie.


Odbiorca usługi

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie w ośrodku egzaminowania na terenie Województwa Mazowieckiego


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Pisemna skarga wraz z uzasadnieniem.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Skargi dotyczące egzaminu państwowego wraz z ich uzasadnieniem składane są w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami).

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.), w celu rozpatrzenia skargi na egzamin państwowy na prawo jazdy lub pozwolenie;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania; niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, ze zm.)


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 106, (22) 59 79 148 lub (22) 59 79 154
Fax: (22) 59 79 316, email: bkkp@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 181032
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-03-16 09:24:00