Nazwa usługi

Skarga na przebieg lub warunki dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie.


Odbiorca usługi

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie w ośrodku egzaminowania na terenie Województwa Mazowieckiego


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Pisemna skarga wraz z uzasadnieniem.


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

Skargi dotyczące egzaminu państwowego wraz z ich uzasadnieniem składane są w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami).

Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego – dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  a) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”:
  - w celu rozpatrzenia skargi na egzamin państwowy na prawo jazdy lub pozwolenie;
  - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy o kierujących pojazdami;
  b) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO;
 5. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania;
 6. niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Pełna treść informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępna również w sekretariacie Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (wersja papierowa), pod adresem: 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4, II piętro, pok. 222.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 106, (22) 59 79 148 lub (22) 59 79 154
Fax: (22) 59 79 316, email: bkkp@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 131981
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-06-22 09:07:00