Nazwa usługi

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

1. wniosek przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.);
 5. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku;

2.oświadczenie  o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi  wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;

3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

 1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
 2. osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej;

4. oświadczenie, o treści wskazanej w art. 75ab, ust. 2 pkt 3, ust 3 oraz 4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.


Opłaty

Brak opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), w celu dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”, a w zakresie danych w rejestrze  - do momentu wykreślenia z rejestru

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

 

Podając dane wykraczające poza wymagane przepisami prawa wyraża Pani/Pan dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody oraz żądania przenoszenia tych danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana  zgody przed jej wycofaniem.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

7 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres:  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 209252
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-28 09:03:00