Nazwa usługi

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.


Odbiorca usługi

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek, zawierający dane wskazane w art. 50 ust. 7 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - załącznik nr 1;
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 50 ust. 6 oraz 8-9 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – załącznik nr 2;
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.


Opłaty

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wynosi 600,00 PLN.


Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 0000 1102 0200 8829 – opłata za wpis do rejestru.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

 

Uprzejmie informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP:/umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub pisząc na adres Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe:
 1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 50 ust. 7 ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.), w celu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców;
 2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji
  – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.
 1. W granicach i na zasadach wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych, będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.

 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku, dane kontaktowe organu oraz pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych.
 • W przypadku złożenia niekompletnego pisma lub wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego pisma lub wniosku.

Zgodnie z art. 52b ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.

Zgodnie z art. 52b ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,  jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot prowadzący kursy może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Ważne!

W celu usprawnienia komunikacji między podmiotem a Urzędem, we wniosku należy podać telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


Sposób odwołania

Na decyzje odmawiającą wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 555 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4,

tel. (022)59-79-129, (022) 59-79-204, (022) 59-79-198,  (022) 59-79-206,

fax. (022) 59-79-316

e-mail: adr@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 151800
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-23 11:46:00