Nazwa usługi

Dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych.


Odbiorca usługi

Przedsiębiorca wykonujący przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym,


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych;
 2. Załączniki zgodne z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych (§ 4 ust. 2).


Opłaty

Bez opłat.


Numer konta

Nie dotyczy.


Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia umowy i jej realizacją na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), w celu udzielenia dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.  Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dopłaty do ulgowych przejazdów osób uprawnionych.


Sposób odwołania

Nie dotyczy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295);
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140);
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202).


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 123278
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:13:00