Nazwa usługi

Petycje


Odbiorca usługi

Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą


Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePUAP  
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Wymagane dokumenty

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Zgoda na złożenie petycji przez osoby trzecie może być wyrażona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

 • Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie Nr 434/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2021 r.;
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji;
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie/Marszałek Województwa Mazowieckiego/Zarząd Województwa Mazowieckiego.[1]

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,

ePUAP: /umwm/esp;

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

 

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w celu rozpatrzenia petycji,
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. nie zostaną opublikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach;
 4. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia
ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych osobowych wymaganych przepisami ustawy o petycjach może skutkować pozostawieniem petycji bez rozpatrzenia.

 

Dane osobowe (podane w związku z petycją) mogą być przekazane administratorowi przez reprezentanta,
w zakresie w jakim został przez Panią/Pana upoważniony do działania.

 

[1] W zależności od tego, który organ jest właściwy do rozpatrzenia petycji.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.


Sposób odwołania

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
 • Zasady rozpatrywania petycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (załącznik do zarządzenia nr 434/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2021 r.)


Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
ul. Okrzei 35, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59 79 661
fax: (22) 59 79 660,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 100997
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2021-04-22 10:10:00