Nazwa usługi

Przyjmowanie i załatwianie wniosków


Odbiorca usługi

Wnioski można składać w interesie własnym, innej osoby (za jej zgodą), a także w interesie publicznym.


Miejsce składania

NA PIŚMIE:

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

USTNIE:

 • w sprawach wniosków Marszałek Województwa Mazowieckiego, bądź wyznaczona przez niego osoba, przyjmuje w Urzędzie (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00;
 • dyrektor departamentu/kancelarii, bądź wyznaczony przez niego pracownik, przyjmuje w sprawach wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Wymagane dokumenty

Wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną, telefonicznie a także ustnie do protokołu. Wniesienie wniosku przez pełnomocnika Wnioskodawcy wymaga załączenia pełnomocnictwa.


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

 1. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie nr 244/16 Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.
 2. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą reguluje Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r. 
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Wnioskodawcy. W przypadku braku tych danych wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego – w przypadku wniosków w sprawach należących do kompetencji Zarządu Województwa, a w pozostałych przypadkach Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel. (022) 5979663, e-mail: iod@mazovia.pl;
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w celu załatwienia wniosku zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. mogą zostać udostępnione:
 • organom i podmiotom, do których należy przekazać wniosek – w przypadku, gdy Marszałek i Zarząd Województwa nie są organami właściwymi do załatwienia wniosku,
 • samorządowym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego – w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego wszczętego wnioskiem dotyczącym tych jednostek,
 • organom nadzoru i kontroli – w przypadku, gdy te organy wystąpią o dokumenty lub informacje uwzględniające dane osobowe;
 1. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 2. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 3. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO);
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia wniosku w terminie miesiąca, Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 245 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

Postępowanie w sprawie wniosku w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia wniosku), które nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego. Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII ww. ustawy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII – Skargi i wnioski);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 3. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 244/16 Marszałka województwa  Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2016 r.;
 4. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg lub wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą stanowiące Załącznik do Uchwały nr 340/135/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2012 r. 


Sprawę prowadzi

 1. W przypadku skarg w sprawach należących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego:
  Departament Kontroli
  03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3,
  tel. (22) 5979000,
  fax (22) 5979001,
  e-mail: kontrola@mazovia.pl
 2. W przypadku spraw niezakwalifikowanych jako wnioski w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego: kancelaria/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy.
 3. W przypadku wniosków w sprawach nienależących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego, organ właściwy do załatwienia sprawy zostanie wskazany w piśmie przekazującym wniosek według właściwości – zgodnie z art. 243 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 94200
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-18 13:08:00