Nazwa usługi

Przyjmowanie i załatwianie wniosków


Odbiorca usługi

Wnioski można składać w interesie własnym, innej osoby (za jej zgodą), a także w interesie publicznym.


Miejsce składania

NA PIŚMIE:

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

USTNIE:

 • w sprawach wniosków Marszałek Województwa Mazowieckiego, bądź wyznaczona przez niego osoba, przyjmuje w Urzędzie (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00;
 • dyrektor departamentu/kancelarii, bądź wyznaczony przez niego pracownik, przyjmuje w sprawach wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Wymagane dokumenty

Wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną, telefonicznie a także ustnie do protokołu. Wniesienie wniosku przez pełnomocnika Wnioskodawcy wymaga załączenia pełnomocnictwa.


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

 1. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reguluje Zarządzenie nr 41/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019r.
 2. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą reguluje Załącznik do Uchwały Zarządu nr 934/57/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2019r. 
 3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 4. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Wnioskodawcy. W przypadku braku tych danych wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego –
w przypadku wniosków w sprawach należących do kompetencji Zarządu Województwa, a w pozostałych przypadkach Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu załatwienia wniosku zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi Wnioskodawcy. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia wniosku w terminie miesiąca, Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 245 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

Postępowanie w sprawie wniosku w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia wniosku), które nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego. Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII ww. ustawy.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII – Skargi i wnioski);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 3. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego reguluje Zarządzenie nr 41/19 Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019r.
 4. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg lub wniosków na działalność spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu nr 934/57/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2019r. 


Sprawę prowadzi

 1. W przypadku wniosków w sprawach należących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego:
  Departament Organizacji
  ul. Okrzei 35, 03-719 Warszawa
  tel. (22) 59 79 661
  fax: (22) 59 79 660,
  email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
 2. W przypadku spraw niezakwalifikowanych jako wnioski w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego: kancelaria/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy.
 3. W przypadku wniosków w sprawach nienależących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego, organ właściwy do załatwienia sprawy zostanie wskazany w piśmie przekazującym wniosek według właściwości – zgodnie z art. 243 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 149014
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:10:00