Nazwa usługi

Przyjmowanie i załatwianie skarg


Odbiorca usługi

Skargi można składać w interesie własnym, innej osoby (za jej zgodą), a także w interesie publicznym.


Miejsce składania

NA PIŚMIE:

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub adres: urzad_marszalkowski@mazovia.pl.

USTNIE:

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego bądź wyznaczona przez niego osoba przyjmują w Urzędzie (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 17.00;
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjmuje w Kancelarii Sejmiku (Warszawa, Plac Bankowy 3/5) w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu;
 • dyrektor departamentu/kancelarii bądź wyznaczony przez niego pracownik przyjmują w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy Urzędu.


Wymagane dokumenty

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu. Wniesienie skargi przez pełnomocnika Skarżącego wymaga załączenia pełnomocnictwa.


Opłaty

nie dotyczy


Numer konta

nie dotyczy


Uwagi

 1. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – z wyłączeniem skarg wniesionych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – uregulowane zostały w Załączniku do Zarządzenia nr 41/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r., a w przypadku skarg rozpatrywanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego –  w § 41a - 41c Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego;

 2. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą uregulowane zostały
  w Załączniku do Uchwały nr 934/57/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
  2 lipca 2019 r.;

 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;

 4. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Skarżącego. W przypadku braku tych danych skarga pozostawiona zostanie bez rozpoznania.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w skardze jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: iod@mazovia.pl) lub kierując korespondencję na adres Urzędu (z dopiskiem „inspektor ochrony danych”);

 3. Dane osobowe zawarte w skardze:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu załatwienia skargi zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 2. mogą zostać udostępnione:

 • organom i podmiotom, do których należy przekazać skargę według właściwości,
  organom i podmiotom, których stanowisko jest istotne dla rozpatrzenia skargi,

 • organom nadzoru i kontroli – w przypadku, gdy te organy wystąpią o dokumenty lub informacje uwzględniające dane osobowe,

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
  c) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  d) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;

 1. W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa Skarżącemu przysługuje prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania
  ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Skarżącego;

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

 1. Podanie danych osobowych Skarżącego jest warunkiem rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi Skarżącemu. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie miesiąca, Skarżący zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Sposób odwołania

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi), która nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), Dział VIII – Skargi i wnioski;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
 3. Statut Województwa Mazowieckiego stanowiący załącznik do uchwały nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1460), § 41a – 41c;
 4. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stanowiące Załącznik do Zarządzenia nr 41/19 Marszałka województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r.;
 5. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków dotyczących działalności spółek kapitałowych prowadzących działalność leczniczą stanowiące Załącznik do Uchwały nr 934/157/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2019 r.


Sprawę prowadzi

 1. W przypadku skarg w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących spraw należących do kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego:
  Departament Kontroli
  03-717 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 22,
  tel. (22) 5979000,
  fax (22) 5979001,
  e-mail: kontrola@mazovia.pl;
 2. W przypadku spraw niezakwalifikowanych jako skargi w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego: kancelaria/departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy;
 3. W przypadku skarg dotyczących spraw należących do kompetencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego:
  Kancelaria Sejmiku
  00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5,
  tel. (22) 4324570,
  fax (22) 6202707,
  e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl;
 4. W przypadku skarg w sprawach nienależących do kompetencji organów Samorządu Województwa Mazowieckiego, organ właściwy do załatwienia sprawy zostanie wskazany w piśmie przekazującym skargę według właściwości lub informującym Skarżącego o organach właściwych w sprawie – zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 169816
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:10:00