Nazwa usługi

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne.


Miejsce składania

 1. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
 2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Organizacji
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 4. lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka .


Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Opłaty

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli Urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. Informacja o wysokości kosztów znajduje się w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.


Numer konta

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622


Uwagi

 1. na podstawie wniosku udzielane są wyłącznie te informacje, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 2. informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
 3. jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 z późn. zm.).
 4. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO

W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i będzie Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać przedłużone, jednak nie dłużej niż o 2 m-ce od dnia złożenia wniosku.


Sposób odwołania

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydal decyzję.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. Nr 1764 z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Kancelaria / departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć.


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 198226
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2021-04-22 10:10:00