Nazwa usługi

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej


Miejsce składania

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 8:00–16:00 albo za pośrednictwem:

 1. operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 2. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 3. na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Wymagane dokumenty

wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (wymagany tylko wówczas, jeśli informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu lub w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu)


Opłaty

Zgodnie z ustawą informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Informacja o wysokości kosztów znajduje się w zasobach Biuletynu Informacji Publicznej.


Numer konta

93 1020 1097 0000 7802 0007 5622


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urząd_marszałkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp,
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl.
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego(Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.)
 4. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 7. dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
 8. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. (W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.)


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Sposób odwołania

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm).


Podstawa prawna

Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.)


Sprawę prowadzi

Kancelaria / departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie właściwy w zakresie rzeczowym sprawy, której informacja ma dotyczyć


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 1172830
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2020-08-27 15:16:00