Nazwa usługi

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018


Odbiorca usługi

Wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Województwa Mazowieckiego.


Wymagane dokumenty

Wniosek o pomoc finansową. Informacja o Programie wraz z formularzem wniosku dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Rolnictwo” – „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu danego Beneficjenta (Wójta lub Burmistrza) oraz opatrzony podpisami Skarbnika, jak również Sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało Beneficjentowi dane zadanie do realizacji.


Miejsce składania

  1. W formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
  2. W formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Określa każdorazowo uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”.


Sposób odwołania

Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” nie przysługuje odwołanie.


Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.),
  2. uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie „Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 roku”.


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4 , 03-469 Warszawa
tel. 22 59 79 701
e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 5610
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2017-12-21 11:03:00