Nazwa usługi

Stosowanie ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych


Odbiorca usługi

Ubiegający się o ulgę w spłacie zaległości z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych


Wymagane dokumenty

1) Podanie /wniosek/ płatnika z uzasadnieniem,
2) Udokumentowanie uzasadnienia – podstawy zastosowania ulgi,
3) Ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (poświadczona kopia).


Uwagi

Administratorem danych osobowych zbioru „Umorzenia i ulgi w spłacie należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" jest:
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.), ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35
(IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł wniesiona na konto lub kasie Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa


Numer konta

96 1030 1508 0000 0005 5002 6074


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

1) Art. 22b ust. 3 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.),
2) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),
3) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),
4) Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
5) Art. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej, pok. 515
tel. (22) 59-79-639, 59-79-344
fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 6110
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:51:00