Nazwa usługi

Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Odbiorca usługi

Samorządy gminne i powiatowe


Wymagane dokumenty

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych


Uwagi

Klauzula Informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”),
w celu realizacji zapisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), na podstawie art. 22 c ww. ustawy;
4) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, brak podania danych osobowych będzie skutkował nie rozpatrzeniem wniosku.
 

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 oraz w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

  1.  składania wniosków: od 1 grudnia do 30 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystania środków;
  2. ostatecznego rozliczenia finansowego dokonuje się do 10 grudnia roku, w którym przyznano dotację.Sposób odwołania

brak


Podstawa prawna

  1. art. 22c ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);
  2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
  3. Uchwała Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”; 


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej pok. 515, 520, 521
tel. (22) 59-79-300, 59-79-641, 59-79-253, 59-79-293, fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl
 


Linki

  1. Uchwała Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”
  2.  Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 19747
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:44:00