Nazwa usługi

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 


Odbiorca usługi

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin


Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne powinien zawierać:
• wystąpienie o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa skierowane do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; odnośnie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wniosek winien być skierowany do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, natomiast wniosek obejmujący grunty rolne klas I-III winien być skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego;
• uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów;
• wykaz powierzchni gruntów z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych;
• dla wniosku obejmującego grunty rolne należy sporządzić załącznik tabelaryczny z uwzględnieniem podmiotu do jakiego poszczególne działki należą np. własność indywidualna, mienie gminne, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, własność indywidualna nabyta od Agencji kilka lat temu itp.
• opis taksacyjny lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
• ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia uwzględniające w szczególności:
 sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
 przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo i leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
 w przypadku, gdy grunty leśne posiadają status lasów ochronnych to należności i opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji należy powiększyć o 50%, zgodnie z art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
• kserokopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
• kopię fragmentu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” obejmującego wnioskowany obszar do zmiany przeznaczenia z podaniem numeru i daty uchwały zatwierdzenia „studium” (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
• wypisy z ewidencji gruntów dla wnioskowanego obszaru – dotyczy tylko wniosku obejmującego grunty leśne (z klauzulą „za zgodność z oryginałem”);
• mapę/y z oznaczeniem gruntów zabudowanych, niezabudowanych a posiadających zgodę na zmianę przeznaczenia, klas bonitacyjnych gruntów rolnych lub typów siedliskowych gruntów leśnych, granic użytków oraz granic gruntów wskazanych do zmiany przeznaczenia (z uwidocznionymi numerami ewidencyjnymi oraz granicami działek, symbolami funkcji w planie), wykonaną w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku powinna zawierać treść mapy gospodarczej lasu;
• opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku;
• projekt tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym;
• informację czy wnioskowane grunty rolne/leśne położone są na obszarze Natura 2000;
• informację czy wnioskowane grunty leśne posiadają status lasów ochronnych;
• informacje dotyczące:
 procentowego udziału gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu którego sprawa dotyczy,
 procentowego udział wnioskowanych gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów leśnych w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu oraz projektu mpzp, którego sprawa dotyczy,
 powierzchni gruntów leśnych w gminie, która uzyskała zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne w okresie 5 ostatnich lat wraz ze wskazaniem celu ich wykorzystania oraz podania powierzchni gruntów, które posiadają stosowną zgodę, ale jeszcze nie zostały zainwestowane.
• dane zawarte w wykazie dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacje branżowe/Gospodarka Ziemią (przekazanym pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r., znak: GZ.tr.057-8/16) zawierające informacje o:
 powierzchni wnioskowanych gruntów w podziale na poszczególne funkcje projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 ogólnej powierzchni gruntów rolnych oraz powierzchni gruntów rolnych klas I-III w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obrębów ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty,
 ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI w gminie, które zostały już przeznaczone na cele nierolnicze (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 ogólnej powierzchni gruntów rolnych klas I-III oraz odrębnie IV-VI w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty (bez względu na okres) oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej), powierzchni gruntów klasy I-III przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 powierzchni gruntów rolnych klasy IV-VI przeznaczonych w poprzednich procedurach planistycznych na poszczególne funkcje nierolnicze (np. funkcję mieszkaniową jednorodzinną, usługową, produkcyjno-usługową, itp.) na obszarze poszczególnych obrębów i oddzielnie całej gminy, oraz jaka część z tych gruntów nie została jeszcze zagospodarowana (faktycznie wyłączona z produkcji rolniczej),
 ogólnej powierzchni gruntów rolnych słabszych klas bonitacyjnych (IV-VI) objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które przeznacza się na cele nierolnicze,
 powierzchni gruntów rolnych przeznaczonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na cele rolne,
 dane demograficzne w obrębach ewidencyjnych, w granicach których znajdują się wnioskowane grunty, takie jak: aktualna liczba ludności, zmiany liczby ludności na przestrzeni ostatnich 10 lat (podanie liczby mieszkańców w poszczególnych latach), prognozowane osadnictwo na tym terenie wraz z uzasadnieniem.
• wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne należy składać w dwóch egzemplarzach.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”),
w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 j.t.), na podstawie art. 7 tej ustawy;
4) nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, brak podania danych osobowych będzie skutkował nie rozpatrzeniem wniosku.
Klauzula Informacyjna

 

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35
(IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Formularz ePuap

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

brak opłat


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawach dotyczących gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa. W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne brak trybu odwoławczego, z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, którą wraz z wnioskiem przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub do Ministra Środowiska.


Podstawa prawna

• art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 j.t.),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

 


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej, pok. 516, 517
tel.: (22) 59 79 637, 59 79 288, 59 79 705, 59 79 186
fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 40493
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:36:00