Nazwa usługi

Umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji


Odbiorca usługi

Płatnik należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji


Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego – wójta, burmistrza gminy, prezydenta miasta, zarządu powiatu z uzasadnieniem;
  2.  Ostateczna decyzja o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (poświadczona kopia);
  3.  Podanie /wniosek/ płatnika z uzasadnieniem


Uwagi

Klauzula Informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”),
w celu rozpoznania podania, na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t);
4) nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, brak podania danych osobowych będzie skutkował nie rozpatrzeniem wniosku.

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Jagiellońska 36 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35
(IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwm

• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

brak


Numer konta

nie dotyczy 


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

 


Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 


Podstawa prawna

  1.  Art. 12 ust. 16 i ust. 17 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 j.t.),
  2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).


Sprawę prowadzi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej, pok. 515
tel. (22) 59-79-639, 59-79-344
fax. (22) 59-79-702
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 34406
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 12:08:00