Nazwa usługi

Zlecanie organizacjom pozarządowymi oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert


Odbiorca usługi

1. Organizacje pozarządowe.

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

6. Kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy

i pracowników.


Wymagane dokumenty

1. Jeden egzemplarz oferty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia

2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3. Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.


Uwagi

1. Wszystkie dokumenty przedłożone w formie kserokopii musza zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez osobę uprawniona do reprezentowania oferenta.

2. Przy składaniu dokumentów drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Każda oferta powinna zawierać dopisek na kopercie o treści wskazanej w ogłoszeniu konkursowym na

realizację danego zadania.


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 402) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (esp.mazovia.pl). 


Opłaty

nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego są

każdorazowo zamieszczane w ogłoszeniach na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.dialog.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jego delegaturach.

Ogłoszenia wskazują m.in.:

1. terminy składania ofert,

2. terminy dokonania oceny formalnej ofert,

3. termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Informacje dotyczące. rozstrzygnięcia konkursów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego publikowane są w ten sam sposób, co ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.


Sposób odwołania

Podmiot, którego oferta została odrzucona na etapie oceny formalnej ma możliwość złożenia zastrzeżenia w tej sprawie w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do Urzędu)

Ewentualne zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty przed przystąpieniem do oceny merytorycznej. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.dialog.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w jego delegaturach.

Od uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 

Szczegółowy tryb składania ofert, rozstrzygania konkursu, zawierania umów i rozliczania dotacji zawarty jest w Zarządzeniu Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, dostępnym na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.dialog.mazovia.pl.


Sprawę prowadzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w drodze otwartego konkursu ofert prowadzona jest przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne odpowiednio do obszaru ich działania. Dane teleadresowe komórek organizacyjnych udzielających informacji w zakresie otwartych konkursów ofert zamieszczane są w ogłoszeniach konkursowych.

Adresy i numery telefonów wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl - w zakładce „Interaktywna książka teleadresowa”.


Linki

Dedykowany system składania wniosków i zarządzania konkursami

Pismo ogólne ePuap


Licznik wyświetleń: 9730
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 11:47:00