Nazwa usługi

Opiniowanie stałej lub czasowej organizacji ruchu obejmującej drogi innej kategorii niż drogi wojewódzkie poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia). 


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

Projekt stałej lub czasowej organizacji ruchu (2 egz.)


Uwagi

brak


Miejsce składania

  • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap
  • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka


Opłaty

brak


Numer konta

-


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy informując o tym stronę.


Sposób odwołania

Wojewoda Mazowiecki jako organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.128 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych wniosku: „Opiniowanie stałej lub czasowej organizacji ruchu obejmującej drogi innej kategorii niż drogi wojewódzkie poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia)” – jest Marszałek Województwa Mazowieckiego,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r., poz.128 z późn. zm.).
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r., poz.128 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Wydział Inżynierii Ruchu
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
tel. (22) 59 79 801, (22) 59 79 811, (22) 59 79 807, (22) 59 79 872, (22) 59 79 826, (22) 59 79 869
fax. (22) 59-79-802
 

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 9589
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:50:00