Nazwa usługi

Opiniowanie zakresu dostępu (koncepcji lub projektu budowlanego zjazdu do nieruchomości) do dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia).


Odbiorca usługi

Osoby fizyczne i prawne


Wymagane dokumenty

1. Koncepcja zjazdu z drogi wojewódzkiej do nieruchomości zawierająca:
 opis techniczny (1 egz.),
 plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których koncepcja dotyczy
(1 egz.),
 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 zawierający parametry geometrii zjazdu
(2 egz.),
 na żądanie organu zarządzającego ruchem przekrój podłużny zjazdu (1 egz.),
 na żądanie organu zarządzającego ruchem przekroje normalne i niezbędne szczegóły konstrukcyjne
(1 egz.).
2. Projekt budowlany zjazdu z drogi wojewódzkiej do nieruchomości zawierająca:
 opis techniczny (1 egz.),
 plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy
(1 egz.),
 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000, zawierający parametry geometrii zjazdu
i koncepcję zmiany organizacji ruchu wywołanej planowaną zmianą geometrii drogi – na wniosek organu
(2 egz.),
 na żądanie organu zarządzającego ruchem - przekrój podłużny zjazdu (1 egz.),
 na żądanie organu zarządzającego ruchem - przekroje normalne i niezbędne szczegóły konstrukcyjne
(1 egz.).


Uwagi

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
Od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
Pani/Pana dane osobowe:
- będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO”) w celu realizacji wniosku o zaopiniowanie zakresu dostępu (koncepcji lub projektu budowlanego zjazdu do nieruchomości) do dróg wojewódzkich poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia) na podstawie zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.), ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 
- mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
- będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w RODO – przysługuje Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.
Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

 


Miejsce składania

• osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 07) lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
• za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
• drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=umwm
• lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 


Opłaty

brak 


Numer konta

-


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji
w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy informując o tym stronę.

 


Sposób odwołania

Wojewoda Mazowiecki jako organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 


Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Wydział Inżynierii Ruchu
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
tel. (22) 59 79 801, (22) 59 79 811, (22) 59 79 807, (22) 59 79 872, (22) 59 79 826, (22) 59 79 869
fax. (22) 59-79-802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl
 


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 138378
Autor: UMWM w Warszawie
Data publikacji: 2015-06-15 09:46:00