Nazwa usługi

Opłata za brak sieci zbierania pojazdów.


Odbiorca usługi

 • Wprowadzający pojazdy czyli przedsiębiorca będący producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.
 • Pojazdy - pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1 oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określone w przepisach o ruchu drogowym.

Wprowadzający pojazdy jest jednocześnie Wprowadzającym produkty typu: oleje, preparaty smarowe i opony oraz Wprowadzającym baterie i akumulatory.

Linki:

http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.11-oplata-produktowa-za-produkty-typu-oleje-preparaty-smarowe-i-opony-pneumatyczne

http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.07.-oplaty-za-baterie-i-akumulatory-oplata-produktowa-oplata-na-publiczne-kampanie-edukacyjne-oplata-depozytowa
https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

Działalność można prowadzić tylko po uprzedniej rejestracji w Rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Rejestr BDO).

www.bdo.mos.gov.pl

 


Wymagane dokumenty

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

www.bdo.mos.gov.pl

 • Wprowadzający pojazdy składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy o odpadach.

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

Marszałek województwa:

 • właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego,
 • mazowieckiego w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.


Uwagi

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, w celu obsługi sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane;
 6. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania.
Dane osobowe osób skarżących nie są jawne dla stron postępowania skargowego zgodnie z art. 73 §1 pkt 1b, w związku z art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2, art. 235 oraz art. 236  § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Miejsce składania

 • osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 127), ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Kłopotowskiego 5 (parter, pok. 08), ul. Okrzei 35 (IV piętro, pok. 424A) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Formularz ePuap

 

lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.


Opłaty

Podlega wniesieniu:

 • opłata za brak sieci zbierania pojazdów
 • opłata za brak sieci określona decyzją przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • dodatkowa opłata za brak sieci ustalona decyzją przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w wysokości odpowiadającej 20% kwoty nieuiszczonej opłaty za brak sieci.

Do zaległych opłat należy doliczyć odsetki podatkowe za przekroczenie terminów płatności.

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Termin - do 31 marca za rok poprzedni, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowe informacje na stronie

www.gios.gov.pl


Numer konta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

38 1130 1062 0000 0109 9520 0015


Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w odpowiednim zakresie.


Sposób odwołania

Szczegółowe informacje w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1610),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2085).


Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Opłat Produktowych

Tel.(+22) 59 79 -201

Fax (+22) 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Linki

Formularz ePuap


Licznik wyświetleń: 1228
Autor: Piotr Gudzbeler
Data publikacji: 2019-09-09 09:36:00